Υποτροφίες  για μεταπτυχιακές σπουδές 2016-2017

Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα την Κύπρο

Της Δώρας Παπαϊωάννου

ίδρυμα σύλβιας ιωάννουΤο Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου (Sylvia Ioannou foundation) προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο γνωστικό επίπεδο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών με θεματική ενότητα το νησί της Κύπρου. Μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας είναι τα τρία (3) έτη. Το ποσό των υποτροφιών είναι σταθερό, και θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί καθώς και από τις δυνατότητες του ιδρύματος. Το πρόγραμμα αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Απριλίου 2016.

Προϋποθέσεις

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις, οι αιτούντες δεν θα πρέπει να είναι άνω των 30 ετών, θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ελληνικών ή κυπριακών ΑΕΙ και ο βαθμός πτυχίου τους να είναι τουλάχιστον οκτώ (8), με βασική προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέσα σε δύο χρόνια από την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών. Μεγάλη σημασία έχει η σειρά κατάταξης  αποφοίτησης των υποψηφίων διότι θα αποτελέσει κριτήριο κατά τη διαδικασία επιλογής τους.

Επιπλέον, οι αιτούντες υποχρεούνται να ξέρουν τη γλώσσα της χώρας ή του προγράμματος σπουδών το οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να είναι κάτοχοι επίσημων αποδεικτικών, πτυχίου ή διπλώματος γλωσσομάθειας. Βασική προϋπόθεση για τους άρρενες υποψηφίους είναι η απαλλαγή ή ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους καθηκόντων ή να έχουν λάβει αναβολή κατάταξης που θα είναι επαρκής για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επίσης, εάν είναι στρατευμένοι η θητεία τους να λήγει έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Τέλος, οι αιτούντες δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερο από ένα γνωστικά πεδία, χώρες και προγράμματα υποτροφιών από το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου.

Δικαιολογητικά

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά, oι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά, και όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σαρωθούν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) καθώς και να υποβληθούν στα συγκεκριμένα πεδία. Την αίτηση οι υποψήφιοι μπορούν να τη βρουν στην ιστοσελίδα του ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου.

Χρειάζεται αντίγραφο δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα τεσσάρων περίπου σελίδων το οποίο θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, τις σπουδές του, ξένες γλώσσες, δεξιότητες και τα επιπλέον προσόντα του.

Είναι απαραίτητο το αντίγραφο πτυχίου καθώς και η αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, συμπεριλαμβανομένου του μέσου όρου βαθμολογίας. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τις 30 Απριλίου 2016, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει αρχικά μα υποβάλουν μόνο την αναλυτική βαθμολογία μαζί με τον μέχρι τότε μέσο όρο βαθμολογίας. Έως 30 Ιουνίου 2016 υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά αντίγραφο του πτυχίου τους ή τη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών με την τελική τους βαθμολογία στην ηλεκτρονική διεύθυνση scolarships@sylviasioannoufoundation.org .

Επίσης οι αιτούντες θα πρέπει να αποστείλουν πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας το οποίο θα αναγνωρίζεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν εκτύπωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου ή τη σχολή υποδοχής και για ένα μόνο γνωστικό πεδίο. Υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών αλλά και τους μελλοντικούς τους στόχους.

Είναι απαραίτητη η βεβαίωση εγγραφής ή η αποστολή αποδοχής από το πανεπιστήμιο υποδοχής προς τον υποψήφιο. Εάν εκκρεμεί η γνωστοποίηση αποδοχής είναι απαραίτητο το αντίγραφο αλληλογραφίας του πανεπιστημίου με τον υποψήφιο για το ακαδημαϊκό έτος που αφορά την υποτροφία και επίσης αντίγραφο συμπληρωμένης αίτησης για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία.

Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη την ημέρα υποβολής της αίτησης, οι αιτούντες πρέπει να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση scolarships@sylviasioannoufoundation.org έως τις 30 Ιουνίου 2016 επιστολή του πανεπιστημίου ή της σχολής υποδοχής μέσω της οποίας βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος γίνεται δεκτός και η επιστολή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το ετήσιο κόστος σπουδών.

Επιπλέον οι αιτούντες έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς του πανεπιστημίου αποφοίτησής τους. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν επιστολές από επιστήμονες που εργάζονται εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Είναι επίσης απαραίτητη η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων καθώς και εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των δυο τελευταίων ετών και του υποψηφίου και των γονέων του.

Όσον αφορά τους άρρενες υποψηφίους θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.

Όσα δικαιολογητικά σταλούν μετά την καταληκτική ημερομηνία, εκτός εξαιρέσεων, δεν θα γίνονται δεκτά.

Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ιδρύματος: www.sylviaioannoufoundation.org

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!