Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 2016-2017

Της Ευγενίας Πάταρα

Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ»: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Η υποτροφία

Το ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» προκηρύσσει 20 (είκοσι) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι υποτροφίες έχουν διάρκεια ένα έτος και αφορούν σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών). Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα παράτασης χορήγησης της υποτροφίας εώς και ένα επιπλέον έτος σε περίπτωση που το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκεί δύο χρόνια. Οι υποτροφίες του ιδρύματος αφορούν μεταπτυχιακά πρόγραμμα σχετικά με τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, την ιατρική, τις φυσικές και τις βιολογικές επιστήμες, τις τεχνολογικές επιστήμες.

Για τις σπουδές στο εξωτερικό, το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 9,000€ ετησίως και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Για τις σπουδές στο εσωτερικό, το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 3,000€ ετησίως.

Προϋποθέσεις αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Έλληνες κατά το γένος και να έχουν γεννηθεί από 01/01/1990 και μετά. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,50 και να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία θέλουν να σπουδάσουν. Τέλος, θα πρέπει να είναι οικονομικά αδύναμοι και οι ίδιοι αλλά και οι γονείς τους να ανταπεξέλθουν στα έξοδα για τη συνέχιση των σπουδών τους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Αίτηση – δήλωση, συμπληρωμένη ιδιοχείρως και τηρώντας αυστηρά τον προβλεπόμενο αριθμό λέξεων. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση δε γίνεται δεκτή.

Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός. Όσοι αναμένεται να αποφοιτήσουν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016, μπορούν να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και τελικό μέσο όρο, αντί του τίτλου σπουδών.

Αναλυτική βαθμολογία

Επίσημα αποδεικτικά πτυχία ξένων γλωσσών

Απολυτήριο Λυκείου

Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών, που πρέπει να σταλούν απευθείας στο Ίδρυμα

Εγγραφή ή προεγγραφή ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας για την αποδοχή του υποψηφίου από το Πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμεί να σπουδάσει και από τα οποία θα προκύπτει σαφώς το αντικείμενο σπουδών. Η αποδοχή του θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί απαραιτήτως μέχρι τις 10/06/2016 από το Πανεπιστήμιο και να έχει υποβληθεί σχετικό έγγραφο στο Ίδρυμα.

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2015 του υποψηφίου και των γονέων του.

Καμία αίτηση δε θα εξετάζεται αν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες και αν δε συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα ζητηθούν από τους υποτρόφους τα εξής:

Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στη Σχολή

Υπεύθυνη δήλωση του υποτρόφου ότι δεν έλαβε και δε θα λάβει άλλη υποτροφία ή οποιoδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα. Το Ίδρυμα δε χορηγεί παράλληλη υποτροφία και προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος. Μετά την οριστική ανακήρυξη των υποτρόφων, υπογράφεται μεταξύ του Ιδρύματος και του υποτρόφου σύμβαση υποτροφίας καθορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υποτρόφου προς το Ίδρυμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» μέχρι 01/04/2016.

Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» 

Νίκης 16 (7ος όροφος)

105 57 Αθήνα

Τηλ.: (210) 32 24 127

www.lilianvoudouri.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!