Κληροδότημα Τριανταφυλλίδη: 5 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές  σπουδές

της Αντωνίας Γιαμαίου

Το κληροδότημα Τριανταφυλλίδη προκηρύσσει 5 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες αυτές αφορούν υποψήφιους σπουδαστές μεταπτυχιακών ή διδακτορικών προγραμμάτων σε ημεδαπά Πανεπιστήμια. Θα προτιμηθούν οι πτυχιούχοι Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Να είναι απόφοιτοι ελληνικού πανεπιστημίου (ΑΕΙ) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (ο βαθμός Πτυχίου του Πρώτου Κύκλου Σπουδών αποτελεί κριτήριο για την επιλογή του υποψηφίου). Προτεραιότητα θα δοθεί σε πτυχιούχους Γεωργικών και Κτηνιατρικών σχολών.
  2. Να κατάγονται από την Πελοπόννησο.
  3. Να είναι έως 36 ετών.
  4. Να έχουν εγγραφεί σε πρόγραμμα σπουδών Δεύτερου ή Τρίτου Κύκλου σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από επίσημο φορέα της χώρας μας (ΔΟΑΤΑΠ).
  5. Βαθμός πτυχίου Πρώτου Κύκλου σπουδών.

Η καταβολή της υποτροφίας ξεκινάει από την έναρξη του ακαδημαϊκού και διαρκεί μέχρι 1 έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται 350,00 ευρώ. Βασικές προϋποθέσεις για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος και η διαπίστωση της καλής προόδου.

Αίτηση

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από της 6/9/2021 έως και της 15/11/2021 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας  χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet τους.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, λόγω τεχνικού προβλήματος και μετά από σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, έντυπη αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 – Μαρούσι.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικώς και είναι τα εξής:

1) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου.

2) Αντίγραφο Πτυχίου Πρώτου Κύκλου Σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

3) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.

4) Βεβαίωση του ημεδαπού Πανεπιστημίου περί εγγραφής και φοίτησης του υποψηφίου σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

5) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

Διαδικασία επιλογής

Έπειτα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, σχηματίζεται πίνακας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού που είχαν λάβει στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, κατά την επιλογή προηγούνται οι πτυχιούχοι των ημεδαπών Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών. Ο πίνακας με τα αποτελέσματα αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση πέντε 5 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας ανάρτησης του πίνακα με τα αποτελέσματα. Για κάθε υποψήφιο του πίνακα εκ των επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας, ελέγχονται τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση της υποτροφίας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!