υποτροφίες Καρέλια

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκήρυξε πρόγραμμα υποτροφιών σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Master και Διδακτορικά) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες, ύψους 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδων ευρώ) εκάστη,  για  σπουδές στους  κλάδους:

Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη,

Ναυτιλιακές Σπουδές,

Διοίκηση Επιχειρήσεων,

Δημόσια Διοίκηση,

Περιβάλλον και Ανάπτυξη,

Αγροτική Οικονομία.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό    

Θα χορηγηθούν τριάντα επτά  (37) υποτροφίες, ύψους 20.000,00 ευρώ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) εκάστη, για  σπουδές στους κλάδους:

Regional Economics and Development,

Industrial Economics,

Shipping, Trade and Finance,

Business Administration,

Public Administration,

Environmental Economics,

Agricultural Economics.

Οιυποψήφιοιπρέπειναπληρούντιςακόλουθεςπροϋποθέσεις :

Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.

Να είναι ηλικίας έως 30 ετών.

Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης.

Να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8 (ή ανάλογο για Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού).

Να έχουν έγγραφη αποδοχή από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία.

Για σπουδές στην Ελλάδα, να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου.

Για σπουδές στο εξωτερικό, να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία διδάσκεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου.

Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη.

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Τη βαθμολογία των υποψηφίων σε συνδυασμό με την αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προέλευσης.

Την αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προορισμού.

Το έτος σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία. Προτεραιότητα δίδεται στους πρωτοετείς φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Την κατοχή ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών.

Τη γνώση ξένων γλωσσών και τα αντίστοιχα πτυχία των υποψηφίων.

Την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων.

Την εκτίμηση της γενικής προσωπικότητας των υποψηφίων βάσει των στοιχείων της αιτήσεως ή βάσει προσωπικής συνέντευξης.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του ως προς τον βέλτιστο συνδυασμό των ως άνω κριτηρίων καθώς και για την κατανομή των υποτρόφων μεταξύ Master και διδακτορικών ανάλογα με τον αριθμό του συνόλου των υποψηφίων.

Σημειώνεται επίσης ότι η επιλογή των υποψηφίων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος τελεί σε κάθε περίπτωση υπό την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Εθνικών Κληροδοτημάτων. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής ενίοτε έπεται και αυτής της ολοκλήρωσης των σπουδών των υποτρόφων και μπορεί να αναιρέσει αναδρομικά την επιλογή τους, κάτι για το οποίο το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια ουδεμία ευθύνη φέρει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ιδρύματος, Βασ. Αμαλίας 32, 4ος όροφος, τηλ.: 210-3318074, Fax 210-3318075, ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: www.kareliafoundation.org.gr.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 10/6/2014.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!