Υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Της Κατερίνας Χριστίνας Σανιδά

Προκήρυξη ότι θα χορηγήσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Ελλάδα και το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ανακοινώθηκε από το ίδρυμα Μποδοσάκη.

Σε αίτηση μπορούν να προχωρήσουν όσοι ενδιαφερόμενοι είναι κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι Α.Ε.Ι..Αυστηρά εώς την 28η Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν την αίτηση τους. Με το πέρας της εν λόγω ημερομηνίας, καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Επισημαίνεται πως ο τρόπος υποβολής αίτησης είναι μόνο  ταχυδρομικώς  με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα και όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία παράδοσης της συστημένης αποστολής στο ταχυδρομείο.

Κάποιες απο τις πρoϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών είναι η Ελληνική υπηκοότητα,  η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές και  η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Superieur III ή Sorbonne II για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχο πτυχίο για τις λοιπές γλώσσες.  Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.  Η ηλικία των υποψηφίων πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1990. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της Ιατρικής και των υποψηφίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές M. B. A. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1988. Βέβαια οι προυποθέσεις επεκτείνονται και σε αλλα θέματα για αυτό καλο θα είναι οι ενδιαφερώμενοι να επιστεφτούν την επίσημη σελίδα.

Παράλληλα επισημαίνουμε τα σημαντικότερα σημεία της αίτησης και τα δικαιολογιτικά που πρέπει να την συνοδεύουν ώστε να γίνει δεκτή.

Αίτηση και τρία (3) φωτοαντίγραφα της αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως μετά από ηλεκτρονική συμπλήρωση όλων των πεδίων και εκτύπωση του σχετικού υποδείγματος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Μόνο η σελίδα 11 συμπληρώνεται χειρογράφως. Στην αίτηση περιλαμβάνονται δηλώσεις σχετικά με τη φύση των μεταπτυχιακών σπουδών, τη διάρκειά τους, τη χώρα πραγματοποίησής τους, τον επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών και την ειδίκευση ή το θέμα της διδακτορικής διατριβής, αν ο υποψήφιος έχει ήδη ξεκινήσει διδακτορικό.

Αντίγραφο αίτησης/αιτήσεων στο/α Πανεπιστήμιο/α όπου ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές. Αν δεν έχει ακόμα υποβληθεί, προσκομίζεται αμέσως μετά την υποβολή της.  Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο ερευνητικής πρότασης και λίστα με τους επιβλέποντες καθηγητές του προγράμματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες Ιατροί πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο ερευνητικού πρωτοκόλλου.

Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες επικολλημένες στο έντυπο της αίτησης και στα (3) αντίγραφά της.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών του υποψήφιου, καθώς και απλό αντίγραφο πτυχίου του Πανεπιστημίου, εάν ο υποψήφιος είναι ήδη πτυχιούχος. Για τους τελειόφοιτους, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας, στην οποία να αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου.

Συστατικές επιστολές Καθηγητών του Πανεπιστημίου (τουλάχιστον 2), οι οποίες πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς από τους ίδιους τους καθηγητές. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο συστατικής επιστολής, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, διαφορετικά θα πρέπει με τις συστατικές επιστολές των καθηγητών να απαντώνται τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω πρότυπο.

Απλό αντίγραφο του πτυχίου της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει, καθώς και αποτελέσματα εξετάσεων GMAT & GRE για όσους το πρόγραμμα σπουδών επιβάλει αυτές τις εξετάσεις.  Βεβαίωση προϋπηρεσίας του υποψήφιου, εφ’ όσον η προϋπηρεσία έχει ορισθεί ως προϋπόθεση για την αποδοχή του στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο σκοπεύει να σπουδάσει. Τούτο απαιτείται μόνο για τους υποψήφιους για λήψη πτυχίου ΜΒΑ.

Αντίγραφο πλήρους φορολογικής δήλωσης των τελευταίων δύο οικονομικών ετών για το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα του υποψήφιου και αντίγραφα των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται αντίγραφα των εντύπων δηλώσεων Ε-1 και Ε-3 (για επιτηδευματίες και εταιρίες των οποίων είναι διαχειριστές) με τον αριθμό καταχώρησης από το TAXIS, εκκαθαριστικού σημειώματος, καθώς και αντίγραφο βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης των 2 τελευταίων ετών.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψήφιου ότι δεν έχει επιλεγεί για χορήγηση και δεν είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα και ότι αν επιλεγεί για να λάβει ή αν λάβει στο μέλλον άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση θα το δηλώσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως, καθώς και ότι, αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα, επιλεγεί από άλλο φορέα για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και την αποδεχθεί, αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από το Ίδρυμα,

Τονίζεται επιπλέον πως τα αποτελέσματα κοινοποιούνται ατομικά σε κάθε υποψήφιο με επιστολή και ο αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

 Συγκεκριμένα όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση  μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Την αίτηση χορήγησης υποτροφίας και τα έντυπα συστατικών επιστολών θα τα βρείτε στο http://bodossaki.gr/initiatives/scholarships/.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!