Υποτροφίες από τα κληροδοτήματα Τριανταφυλλίδη & Αφών Ζωσιμά

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Τα κληροδοτήματα Παν. Τριανταφυλλίδη και Αφών Ζωσιμά, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκηρύσσουν πέντε (5) και δύο (2) υποτροφίες, αντίστοιχα, χωρίς διαγωνισμό. Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια.

Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη

Το κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη χορηγεί πέντε (5) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε ημεδαπά Πανεπιστήμια. Δίνεται προτεραιότητα σε πτυχιούχους Γεωργικών και Κτηνιατρικών σχολών.

Υποτροφίες Παν. Τριανταφυλλίδη και Αφων Ζωσιμά

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ημεδαπού Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού τομέα, εγγεγραμμένος-η σε πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο, να έχει καταγωγή από την Πελοπόννησο και ηλικία έως 36 ετών. Ο βαθμός Πτυχίου του Πρώτου Κύκλου Σπουδών αποτελεί βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας.

Αποκλείονται όσοι/ όσες έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία, είτε από το κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη είτε από άλλο κληροδότημα, για μεταπτυχιακές σπουδές για τον ίδιο Κύκλο σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 και προηγούμενα.

Ποσό και διάρκεια της υποτροφίαςΥποτροφίες Κληροδοτημάτων Τριανταφυλλίδη και Αφων Ζωσιμά

Η υποτροφία έχει διάρκεια ενός (1) έτους και χορηγεί μηνιαίως το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ στον/στην υποψήφιο/υποψήφια. Η καταβολή της υποτροφίας προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 ή μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2021– 2022, κυρίως σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.  

Κληροδότημα Αφών Ζωσιμά

Το κληροδότημα Αφών Ζωσιμά χορηγεί δύο (2) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε ημεδαπά Πανεπιστήμια.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ημεδαπού Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού τομέα με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εγγεγραμμένος-η σε πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο, να έχει καταγωγή από την Ήπειρο και ηλικία έως 36 ετών. Ο βαθμός Πτυχίου του Πρώτου Κύκλου Σπουδών αποτελεί βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας.

Αποκλείονται όσοι/ όσες έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία, είτε από το κληροδότημα Αφών Ζωσιμά είτε από άλλο κληροδότημα, για μεταπτυχιακές σπουδές για τον ίδιο Κύκλο σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 και προηγούμενα.

Ποσό και διάρκεια της υποτροφίας

Η υποτροφία έχει διάρκεια ενός (1) έτους και χορηγεί μηνιαίως το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ στον/στην υποψήφιο/υποψήφια. Η καταβολή της υποτροφίας προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 ή μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, κυρίως σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.  

Η καταβολή των υποτροφιών των παραπάνω κληροδοτημάτων εξαρτάται από την επάρκεια των εσόδων του εκάστοτε κληροδοτήματος και από την καλή πρόοδο των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών του υποτρόφου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.).

2) Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ του υποψηφίου/ της υποψήφιας (σε περίπτωση που η καταγωγή του υποψηφίου/ της υποψήφιας δεν προκύπτει από το ΑΔΤ του/της, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της καταγωγής εδώ).

3) Αντίγραφο Πτυχίου Πρώτου Κύκλου Σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

4) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας.

5) Βεβαίωση του ημεδαπού Πανεπιστημίου περί εγγραφής και φοίτησης σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές.

7) Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών για τις υποτροφίες

Οι ενδιαφερόμενοι-ες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 έως και την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ψηφιακά ως αρχεία PDF συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή και συνοδευόμενα από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης στη διεύθυνση:

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών

Αν. Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

Διαδικασία εκλογής και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καταρτίζεται πίνακας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου τους. Ο πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα, για τις υποτροφίες του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη προηγούνται οι πτυχιούχοι των ημεδαπών Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στην ιστοσελίδα.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!