Μια υποτροφία για μεταδιδακτορικές σπουδές

IKY: 1 υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στο ΕΠΙΦ

της Αντωνίας Γιαμαίου

Το ίδρυμα κρατικών Υποτροφιών σε συνέχεια του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Max Weber Programme (MWP από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας προκηρύσσει μια θέση υποτροφίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στα πλαίσια του προγράμματος «Hellenic Ministry of Education, Research and Religious AffairsMax Weber Scholarships».

Προϋποθέσεις

  1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες μεταδιδακτορικοί φοιτητές που επιθυμούν να ερευνήσουν μεταδιδακτορικά και να καταρτηθούν σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

Ιστορίας και Πολιτισμού

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Νομικών Επιστημών

Οικονομικών Επιστημών

2. Να είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

3. Να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ισοδύναμου τίτλου, από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής.

4. Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού τίτλου σπουδών ο οποίος έχει εκδοθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 1/9/2017 έως 30/6/2022.

5. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο C1) της αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι για μεταδιδακτορική έρευνα και κατάρτιση, απόφοιτοι του Ε.Π.Ι., πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που τίθενται από το Ε.Π.Ι. για αποφοίτους του Ε.Π.Ι.

Θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ. όταν υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Δεν θα πρέπει να έχουν λάβει κατά το παρελθόν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για την συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταδιδακτορικής έρευνας ή/και κατάρτισης.

Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι απορρίπτονται.

Αίτησημεταδιδακτορική έρευνα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει έως και την 18η Οκτωβρίου 2021 να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας,  στον υπερσύνδεσμο εδώ και στην συνεχεία, να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. (υπ’ όψιν Τμήματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) τον φάκελο με τον οποίο δηλώνουν τη συμμετοχή τους (αίτηση σε έντυπη μορφή και απαραίτητα δικαιολογητικά εκτός από τις συστατικές επιστολές) έως και τις 18 Οκτωβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα του εδώ

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει πριν υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους, να μελετήσουν λεπτομερώς την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 Max Weber»

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!