υποτροφία στη θεολογία

1 υποτροφία Θεολογίας από την Ακαδημία Αθηνών

του Ανδρέα Φράγκου

Αντικείμενο

Η Ακαδημία Αθηνών έχει προκηρύξει διαγωνισμό για μία (1) υποτροφία στον τομέα της Θεολογίας για μεταπτυχιακά στην Ελλάδα, που θα ξεκινούν το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, χρησιμοποιώντας τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ιπποκράτη Καραβία.

υποτροφία στη θεολογία

Όροι για υποτροφία στον τομέα της Θεολογίας

Για προγράμματα πλήρους φοίτησης, η υποτροφία απονέμεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές είναι μεγαλύτερη, οπότε τότε η υποτροφία μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο (2) έτη. Για την εκπόνηση διδακτορικού, η υποτροφία δίδεται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόμη έτος υπό κρίση και εφόσον υπάρχουν πόροι. Για την περίπτωση που ο υπότροφος λάβει το δίπλωμα Master και στη συνέχεια ακολουθήσει έρευνα για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, του χορηγείται υποτροφία μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το δίπλωμα Master ή την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, η υποτροφία καλύπτει το υπόλοιπο απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι χρειάζεται να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές από Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το Ίδρυμα στο οποίο θα σπουδάσει ο υπότροφος, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών του υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δε γίνονται δεκτές.

Ποσό

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται μηνιαία στα τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€).

Δεκτοί υποψήφιοι

Δεκτοί στο διαγωνισμό σχετικά με την υποτροφία θεολογίας γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων χωρών εφόσον έχουν ελληνική καταγωγή, πτυχιούχοι Θεολογικής Σχολής, ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον επτά και μισό (7,50) σε κλίμακα με άριστα το βαθμό δέκα (10), εφόσον δεν έχουν ξεπεράσει το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Αξιολόγηση υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα μαθήματα: α) Εκκλησιαστική Ιστορία (μέχρι και τον 11ο μ.Χ. αιώνα) και β) Δογματική. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα, στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού έχει οριστεί η Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, ώρα 10.00π.μ. κατά την οποία θα διεξαχθεί η εξέταση του μαθήματος Εκκλησιαστικήυποτροφία στη θεολογία Ιστορία και στις 12.30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση για το μάθημα της Δογματικής. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συγκεντρώσουν στα δύο μαθήματα που θα εξεταστούν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το είκοσι (20). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά επιτυχίας θα καθοριστεί από κλήρωση που θα διοργανωθεί από την Εξεταστική Επιτροπή.

Ειδικοί όροι

Για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας θεολογίας βασική προϋπόθεση είναι η προηγούμενη σύναψη συμφωνητικού υποτροφίας, στο οποίο πρέπει να συμβληθεί και τρίτος (φυσικό πρόσωπο), ως εγγυητής, προκειμένου να εγγυηθεί ως αυτοφειλέτης την επιστροφή του ποσού της υποτροφίας στην περίπτωση παράβασης των όρων του συμφωνητικού και σε κάθε περίπτωση που η επιστροφή του ποσού της υποτροφίας προβλέπεται στον νόμο, παραιτούμενος από ένσταση διζήσεως. Η πληρωμή της υποτροφίας ξεκινάει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2021-2022). Να σημειωθεί ότι η υποτροφία δεν παρέχεται τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Επίσης δε γίνεται αποδεκτή η για οποιοδήποτε λόγο αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας.

Περίπτωση διακοπής υποτροφία στον τομέα της Θεολογίας

Υπάρχουν πέντε περιπτώσεις που επισύρουν τη διακοπή της απονομής της υποτροφίας. Μπορείτε να τις μελετήσετε στο σύνδεσμο εδώ.

Δικαιολογητικά για την υποτροφία Θεολογίας

α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (πτυχίου) με βαθμό τουλάχιστον επτά και μισό (7,50). Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.

β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει αποδεκτός για μεταπτυχιακά στον αντίστοιχο τομέα. Εάν ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικού θα πρέπει να περιγράφεται στη βεβαίωση και το θέμα του.

γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης από 36 έτη.

δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την οποία ο υποψήφιος θα τυπώσει από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες), ότι δεν έλαβε, δε λαμβάνει και, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, δε θα λάβει καμία άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή.

ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 22 Οκτωβρίου 2021.

Πληροφορίες

Πληροφορίες δίδονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr και μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr, καθώς και στα τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781.Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της προκήρυξης στη σελίδα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!