Ίδρυμα Ευγενίδου: Υποτροφία για μεταπτυχιακό στη Βιοτεχνολογία

της Δήμητρας Μπουγονικολού

 Προκήρυξη  υποτροφίας για  μεταπτυχιακό στη  Βιοτεχνολογίαβιοτεχνολογία

Ο Διαχειριστής του Κ.Α.Δ. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία από το Ίδρυμα Ευγενίδου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.  Η υποτροφία αφορά μεταπτυχιακές σπουδές στη βιοτεχνολογία σε οποιοδήποτε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Η χορήγηση της υποτροφίας γίνεται χωρίς διαγωνισμό και απευθύνεται σε απόφοιτους του Τμήματος Χημείας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 12 Ιουλίου 2021.

Προϋποθέσεις 

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια θα πρέπει:

 • να είναι απόφοιτος/ απόφοιτη Τμήματος Χημείας ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου
 • να έχει συγκεντρώσει τη μέγιστη αθροιστικά βαθμολογία στα μαθήματα: οργανική χημεία, βιολογία και φυσική
 • να έχει ως στόχο την εξειδίκευσή του/της στην βιοτεχνολογία
 • να παρακολουθεί ή να έχει γίνει ήδη δεκτός/ δεκτή να παρακολουθήσει πρόγραμμα Ελληνικού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Τομείς προς εξειδίκευση στην Βιοτεχνολογία

Ως τομείς προς εξειδίκευση αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

 • η Βιοργανική Χημεία
 • η Ενζυμική τεχνολογία και μελέτη ενζύμων με εφαρμογές στην χημεία
 • οι Βιομετατροπές οργανικών ενώσεων (Biotransformation)
 • οι Μικροβιακές μετατροπές οργανικών ενώσεων (microbial transformation)
 • η Βιοκατάλυση και
 • γενικότερα εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην συνθετική οργανική χημεία∙

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/ η υποψήφια είναι χημικός, αλλά στις προπτυχιακές του/της σπουδές αποδεδειγμένα δεν ήταν υποχρεωτική η παρακολούθηση και στα τρία μαθήματα (οργανική χημεία, βιολογία, φυσική), θα προτιμηθεί εκείνος/εκείνη που έχει διδαχθεί όλα ή τα περισσότερα από τα εν λόγω μαθήματα.

Μόνο σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου/ υποψηφίας που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, θα χορηγηθεί η υποτροφία σε εκείνον/εκείνη που έχει διδαχθεί ορισμένα από τα εν λόγω μαθήματα.

Ποσό και διάρκεια της υποτροφίας

Η υποτροφία χορηγεί για έναν χρόνο το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€) στον/στην υποψήφιο/υποψήφια. Η καταβολή του ποσού θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις μετά την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Απαραίτητα δικαιολογητικάβιοτεχνολογία

 1. Αίτηση
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου Τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου
 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως από όπου προκύπτει η συνολική βαθμολογία και η βαθμολογία στα μαθήματα οργανική χημεία, βιολογία και φυσική
 4. Πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή (διαζευκτικά) βεβαίωση αποδοχής των υποψηφίων σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, πλήρους φοίτησης
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ή λαμβάνει για τις ίδιες σπουδές υποτροφία από άλλο φορέα και ότι δεν έχει εκπέσει από υπαιτιότητά του από υποτροφία η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως
 6. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή/και Διαβατηρίου
 7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Διαδικασία επιλογής

Η εκλογή θα γίνει την 29η Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα και στην έδρα του Ιδρύματος Ευγενίδου-Κ.Α.Δ. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου με βάση την μέγιστη αθροιστικά βαθμολογία στα μαθήματα: οργανική χημεία, βιολογία και φυσική. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ακολουθήσει (την 29η Σεπτεμβρίου 2021) κλήρωση.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά με e-mail ή/και τηλεφωνικά. Θα ακολουθήσει ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησης και χωρίς προσωπικά στοιχεία. Για την λήψη της υποτροφίας ο επιτυχών/ η επιτυχούσα θα υπογράψει σύμβαση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι αιτήσεις για την υποτροφία υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τις 12 Ιουλίου 2021 στη διεύθυνση: Ίδρυμα Ευγενίδου, Λ. Συγγρού 387, 17564 Π. Φάληρο

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να βρουν την αίτηση εδώ και να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!