Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Σπουδές στην Ελλάδα

του Στάθη Ζωγόγιαννη*

Μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή σχολής για όσους αγαπούν την Ιστορία και τις συναφείς επιστήμες αποτελεί το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Η γνώση και η αγάπη για την Ιστορία αποτελούν σημαντικό εισιτήριο για την επιτυχία στην συγκεκριμένη σχολή. Επίσης, τα αρχαία μνημεία αποτελούν σημαντικό κομμάτι της σχολής. Οι βάσεις διαφέρουν ανάλογα τα τμήματα:

Μαθήματα- Κατευθύνσεις 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσφέρει μαθήματα, τα οποία χωρίζονται σε κατηγορίες Κορμού, Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Εθνολογίας. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής: Λατινική Φιλολογία, Ψυχολογία, Παπυρολογία, Φύλο και Μετανάστευση, Βιολογία- Ηθολογία και Εξέλιξη Πρωτευόντων, Βαλκανική Ιστορία κ.α. Αναλυτικά, οι κατευθύνσεις που καλούνται να επιλέξουν οι φοιτητές ανά τμήμα, είναι οι εξής:

Αθήνα

1.Ιστορίας 2.Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Θεσσαλονίκη

1.Αρχαιολογίας 2.Ιστορίας της Τέχνης 3.Νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 4.Αρχαίας Ελληνικής Ρωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Βυζαντινής Ιστορίας

Ιωάννινα

1.Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2.Ιστορία Νεότερων Χρόνων 3.Ιστορία και Αρχαιολογίας της Τέχνης 4.Λαογραφίας

Θεσσαλία

1.Ιστορίας 2.Αρχαιολογίας 3.Ανθρωπολογίας

Κρήτη

1.Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2.Ιστορίας Νεότερων Χρόνων 3.Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 4.Ανατολικών Και Αφρικάνικων Σπουδών

Πελοπόννησος 

1.Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών αγαθών 2.Αρχαιολογίας και Διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών

Θράκη

1.Ιστορίας 2.Εθνολογίας

Ιόνιο

Δεν έχει κατευθύνσεις

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση της αρχαιολογίας μπορούν να συμμετέχουν σε ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές καλούνται να ανατρέξουν στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών, οι οποίοι βρίσκονται στις επίσημες ιστοσελίδες των τμημάτων.

Εργασιακά

Οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να εργασθούν ως καθηγητές φιλόλογοι στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως αρχαιολόγοι, ως  εθνολόγοι λαογράφοι και ως ιστορικοί. Τα επαγγελματικά τους δικαιώματα βρίσκονται στον κλάδο Π.Ε Ο2 (ορίζεται ο κλάδος ένταξης των αποφοίτων του τμήματος). Εκτός αυτού, πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν στα εξής:

 • Ως αρχαιολόγοι σε ερευνητικά κέντρα
 • Σε ερευνητικά , επιστημονικά ή πολιτισμικά ιδρύματα
 • Στην διεύθυνση, παρουσίαση, συντήρηση μουσείων
 • Στη διαχείριση πολιτισμικών αγαθών
 • Στη συγγραφή αρχαιολογικών κειμένων
 • Ως ξεναγοί σε αρχαιολογικούς χώρους

Επίσης, θέσεις εργασίας μπορούν να βρεθούν και σε άλλα αντικείμενα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε υποψηφίου. Τέτοιοι τομείς απασχόλησης συνιστούν εκείνοι του περιβάλλοντος, του marketing, του τουρισμού, του πολιτισμού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των νέων τεχνολογιών, της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.

Σχολή Ξεναγών

Στις σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού θεωρούνται μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές και κατονομάζονται ως “Σχολή Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού”. Η φοίτηση διαρκεί δύο (2) έτη και οι σπουδαστές κυμαίνονται από 15 έως 40. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και παρέχεται δωρεάν.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής  

Γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή (μοριοδότηση προσόντων) οι εξής υποψήφιοι:

 1. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών τις ευρωπαϊκής ένωσης, εφόσον πληρούν τους όρους της προκήρυξης
 2. Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών ευρωπαϊκής ένωσης,  εφόσον διαμένουν νομίμως στη χώρα και διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της ελληνικής σε επίπεδο Γ1 και τέλος,
 3. Η άριστη γνώση μια ξένης γλώσσας σε επίπεδο Γ2.

Πιστοποίηση Ξένης Γλώσσας

Για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας απαιτείται η προσκόμιση του διπλώματος από τον ΔΟΑΤΑΠ

 1. Με απολυτήριο ισότιμο των ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή, συνοδευόμενο από βεβαίωση για το επίπεδο εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκουν.
 2. Με Κρατικό Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας
 3. Με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας μοριοδοτείται για κάθε γλώσσα που ο υποψήφιος υποβάλλει σχετικά δικαιολογητικά.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το εκπαιδευτικά πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, επισκέψεις σε μουσεία, εκπαιδευτικές εκδρομές, ξεναγήσεις (με εργασία), γραπτές εξετάσεις, προφορικές και διπλωματικές εξετάσεις (δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι επιτυχόντες των εξετάσεων και όσοι δεν έχουν υπερβεί το όριο απουσιών). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα Σχολής Ξεναγών.

Μεταπτυχιακά

Τα τμήματα της Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσφέρουν πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής:  Βυζαντινές Σπουδές (Τμήμα Ιωαννίνων). Κλασική Αρχαιολογία, Προϊστορική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ευρωπαϊκή Ιστορία, το αγγλόφωνο MA in Greek and Estern Meditteranean Archaeology (Τμήμα Αθηνών), Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Ιστορίας (Τμήμα Θεσσαλονίκης), Τουρκολογίας, Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών (Τμήμα Κρήτης), Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές (Τμήμα Θεσσαλίας), Διαχείρισης και Ανάδειξης Πολιτισμικών Αγαθών και Περιβάλλοντος και Cultural Heritage Materials and Technologies (Τμήμα Καλαμάτας). Επίσης, το μεταπτυχιακό Ιστορίας και Τεκμηρίωσης  (Τμήμα Ιονίου) και τέλος,  Σπουδές στην Τοπική Ιστορία- Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (Τμήμα Θράκης).

Χρήσιμες Πληροφορίες

Οι απόφοιτοι του τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Θεσσαλίας μπορούν να εισαχθούν στον κλάδο Π.Ε.02, μόνο αν πάρουν κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας. Αν επιλέξουν την κατεύθυνση την Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εισάγονται στο κλάδο το Π.Ε.10 των Κοινωνιολόγων.

Οι απόφοιτοι του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον έχουν για την απόκτηση τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται σε νόμο του τμήματος.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: Πολυτεχνείου 6, Αθήνα 104 33, Τηλ: 210 52.43.434

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων: Ερμού 134-136, Αθήνα, 105 53, Τηλ: 210 32.52.214, e-mail: archeolo@otenet.gr

Σύλλογος εκτάκτων αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α): e-mail: sekarchaeologists@gmail.com

Στο τμήμα του Βόλου λειτουργεί και η βιβλιοθήκη του W.D.E Coulson, πρώην διευθυντή της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, που μαζί με το προσωπικό του Αρχείο δωρίθηκαν στο τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Εργαστήριο Αρχαιολογίας.

∗Φοιτητής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ασκεί την επίσημη Πρακτική του στο citycampus.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!