παράρτημα διπλώματος

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ουσιαστικά εκδίδεται προκειμένου εργοδότες ή ακαδημαϊκοί οργανισμοί της αλλοδαπής να διευκολυνθούν στην κατανόηση του πρωτότυπου διπλώματος ή πτυχίου το οποίο συνοδεύουν και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν. Μπορεί να φαίνεται μακρινή ιστορία, αλλά ένας οδηγός πρωτοετών οφείλει να ενημερώνει.

Οι πληροφορίες που παρέχει είναι οι εξής:

Α. Ταυτότητα κατόχου του τίτλου σπουδών

Επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός φοιτητικής ταυτότητας.

Β. Πληροφορίες σχετικά με το είδος του τίτλου σπουδών

Ονομασία τίτλου, κύριος τομέας σπουδών για την απόκτηση του τίτλου, ονομασία και καθεστώς ιδρύματος που απονέμει τον τίτλο, ονομασία και καθεστώς ιδρύματος, γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων.

Γ. Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο του τίτλου

Επίπεδο του τίτλου, διάρκεια του προγράμματος, απαιτήσεις εισαγωγής.

Δ. Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν

Τρόπος σπουδών, απαιτήσεις προγράμματος, λεπτομέρειες προγράμματος, ατομικοί βαθμοί και πιστωτικές μονάδες που λήφθηκαν, σύστημα βαθμολογίας και κλίμακα κατανομής των βαθμών, γενική ταξινόμηση του τίτλου.

Ε. Πληροφορίες σχετικά με τις περαιτέρω δυνατότητες που προσφέρει ο τίτλος

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές, επαγγελματικό καθεστώς.

Στ. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες, άλλες πηγές πληροφοριών.

Ζ. Πιστοποίηση παραρτήματος

Ημερομηνία, Όνομα και υπογραφή, ιδιότητα, επίσημη σφραγίδα.

Η. Πληροφορίες σχετικά με το εθνικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η φωτογραφία από το freedigitalphotos.net

3 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.