ΠΑΜΑΚ: Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων

του Χρήστου Μουστάκα

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πραγματοποιεί ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, με την ονομασία «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων» (MSc in Artificial lntelligence and Data Analytics), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Γενικές πληροφορίες προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι δωρεάν. Έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα πρώτα δύο αφορούν τη διδασκαλία και την εξέταση των μαθημάτων και τα δύο τελευταία την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι κυρίως πρωινές και μεσημεριανές. Δεν υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης. Ωστόσο, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα αναστολής φοίτησης για σοβαρούς λόγους, όπως για παράδειγμα θέματα υγείας. Την αιτία αναστολής θα πρέπει να συνοδεύει μια βεβαίωση εγκυρότητας. Δεν γίνονται δεκτές οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ο μέγιστος αριθμός  φοιτητών για κάθε έτος είναι τα 12 άτομα.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός είναι η παροχή ενός πλήρους επιστημονικού υποβάθρου για επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων που αφορούν μεγάλο όγκο δεδομένων. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου και η απόκτηση ικανοτήτων για σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ακαδημαϊκό τομέα. Τα μαθήματα γίνονται είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, ενώ η Διπλωματική Εργασία εκπονείται στα αγγλικά. Δεν περιλαμβάνονται ειδικεύσεις, ενώ επίσης έως και το 35% του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.

Δικαίωμα υποψηφιότητας στο πρόγραμμα

Στο Π.Μ.Σ. δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και φοιτητές που τους έχουν απομείνει το πολύ τέσσερα (4) μαθήματα συν η πτυχιακή εργασία για την εξεταστική πριν από την έναρξη του Α΄ εξαμήνου του Π.Μ.Σ.. Αυτοί οι φοιτητές, θα γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον περατώσουν επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές και, επιπλέον, πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Ύστερα από Συνέλευση του Τμήματος και υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής μπορούν να γίνουν δεκτοί και αλλοδαποί υποψήφιοι.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα

Δικαιολογητικά:

  1. Συμπλήρωμα εντύπου, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μαζί με υπογραφή.
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  3. Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική ΔεδομένωνΑντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (Αν πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Αν δεν κατατεθεί αντίγραφο πτυχίου, θα γίνεται δεκτός, ως βαθμός πτυχίου, ο τρέχων μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας που βρίσκεται στην αίτηση του υποψηφίου. Δε θα αλλάζει ύστερα από την κατάθεση του αντιγράφου πτυχίου.).
  4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών (ή το νόμιμα μεταφρασμένο και ένα αντίγραφο με σφραγίδα, αν πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
  5.  Δύο συστατικές επιστολές και κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
  6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει είτε αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου σύμφωνα όμως με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, είτε TOEFL με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test. Ωστόσο, δεκτά γίνονται και το  απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή ακόμα και πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.                                                                       
  7. Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και, εφόσον υπάρχουν, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του βασικού πτυχίου.
  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε σχετική με το πεδίο ειδίκευση, με την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης ενσήμων (εφόσον υπάρχει επαγγελματική εμπειρία).
  9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. Ωστόσο, οι υποψήφιοι της αλλοδαπής που δεν έχουν στην κατοχή τους τίτλο ελληνόφωνης εκπαίδευσης πρέπει να έχουν πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

Υποβολή των αιτήσεων προγράμματος

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο  αρχείο (zip) (μέχρι 25 MB) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου aidasecr@uom.edu.gr από 9/5/2022 μέχρι 5/7/2022. Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τα όρια, τότε θα πρέπει να αποσταλεί μέσω συνδέσμου (link). Εντός τριών ημερών από την παραλαβή της αίτησης, θα αποσταλεί με απαντητικό email ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της. Όσοι φοιτητές γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να προσκομίσουν τα έγγραφα της αίτησής τους σε πρωτότυπη ή νομίμως σφραγισμένη μορφή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διευθύνσεις:

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!