υποτροφίες

Εικοσιπέντε υποτροφίες σε Έλληνες στο Clinton Global University.

Την στήριξη της Γιάννας Αγγελοπούλου θα έχουν 25 Έλληνες φοιτητές προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στο Clinton Global Initiative University (CGIU) το 2014.

Το 2013, το πρόγραμμα υποτροφιών της Γιάννας Αγγελοπούλου κάλεσε νέους φοιτητές στην Ελλάδα να υποβάλουν προτάσεις δράσης στο πλαίσιο του CGIU. Από ένα σύνολο περίπου 200 φοιτητών που προσήλθαν με προτάσεις, με τη βοήθεια επιτροπής διακεκριμένων πανεπιστημιακών, επελέγησαν 12 φοιτητές, οι οποίοι συμμετείχαν στις εργασίες του CGIU στο St.Louis του Missouri.

Στη συνέχεια, στηρίχθηκαν οικονομικά τα σχέδιά τους, τα οποία ήδη εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Ένας από τους φοιτητές ανέπτυξε ανοιχτή βάση δεδομένων – τη μεγαλύτερη διεθνώς – για δωρεάν ευκαιρίες των νέων.

Μια φοιτήτρια βοήθησε την αύξηση της παραγωγικότητας σε αγροτικές καλλιέργειες με χαρτογράφηση βάσει GPS και δοκιμές του εδάφους. Ένας άλλος ανέπτυξε σχέδια δωρεάν διανομής εκατοντάδων μερίδων φαγητού που περισσεύουν από εστιατόρια και δημόσιους φορείς σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η Clinton Global Initiative αποτελεί διοργάνωση του ιδρύματος Bill, Hillary και Chelsea Clinton, που συγκαλεί κάθε χρόνο ηγετικές προσωπικότητες απ’ όλον τον κόσμο, ώστε να διαμορφώσουν και να υλοποιούν καινοτόμες λύσεις για τις πιο σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις της εποχής. Η φετινή σύνοδος του CGI πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, μεταξύ 23 και 26 Σεπτεμβρίου.

Υποτροφίες για ελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Princeton.
Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Seeger του Πανεπιστημίου Princeton προσφέρει 3 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα.

Οι υποτροφίες προσφέρονται για ένα έτος και αφορούν επιστήμονες από όλο το φάσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει ορισθεί η 6η Ιανουαρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Υποτροφίες ΟΤΕ – Cosmote σε πρωτοετείς φοιτητές 2013

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, προκηρύσσουν είκοσι (20) Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα (εφεξής «το Πρόγραμμα»). Οι Υποτροφίες ΟΤΕ – COSMOTE θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή/ και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως πρωτοετείς φοιτητές.

Το συνολικό μικτό ποσό κάθε Υποτροφίας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), το δε καθαρό ποσό, μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου και τέλους χαρτοσήμου, ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280€). Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε κάθε υπότροφο σε δυο (2) ισόποσες δόσεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν Υποτροφία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος έτος (2013) από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (ενδεικτικά, στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν περιλαμβάνονται οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Εκκλησιαστικές Σχολές).
  2. Η Σχολή, στην οποία ο υποψήφιος υπότροφος έχει εγγραφεί και θα παρακολουθεί μαθήματα, να βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από το Νομό που βρίσκεται το Λύκειο αποφοίτησής του.
  3. Το *ετήσιο συνολικό δηλωθέν εισόδημα, όπως προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος, για το οικονομικό έτος 2013, των γονέων του υποψηφίου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€).
  4. Ο υποψήφιος υπότροφος, μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των Υποτρόφων του Προγράμματος Υποτροφιών OTE- COSMOTE 2013, να μην έχει λάβει υποτροφία από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, για τον ίδιο σκοπό, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 5.000€ (πέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω.
  5. Οι υποψήφιοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω.

*Ετήσιο Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα: Στην περίπτωση οικογενείας, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (και των δύο γονέων). Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο ετήσιο εισόδημα του ενός γονέα. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο ετήσιο εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου. Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τρίτου, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του υποψηφίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ote-cosmote-scholarships.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της παρούσας προκύρηξης και τον τρόπο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας υποτρόφου. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 20/10/2013 και ώρα 23:59.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς τους, θα δύνανται να επικοινωνούν στο email: info@ote-cosmote-scholarships.gr ή στα τηλέφωνα 210-6177409 και 210-6372184, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 13:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.ote-cosmote-scholarships.gr. Πιο συγκεκριμένα, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να αναρτήσει τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στο πεδίο «Δικαιολογητικά», σε μορφή αρχείου εικόνας (τύπου jpg, png, gif, bmp, jpeg) ή σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που θα σταλούν ταχυδρομικά, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.
  • Δε θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
  • Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να θεωρούν ότι η αίτηση έχει υποβληθεί από τον υποψήφιο και ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ακριβή και αληθή, διατηρούν δε κάθε δικαίωμα να ακυρώσουν την αίτηση ή την υποψηφιότητα ή την ανακήρυξη του αιτούντος σε υπότροφο εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης ή διαπιστώσουν ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία.
  • Ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του, η οποία θα πρέπει να είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του υποψηφίου ή του υποτρόφου, από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα αποτελεί το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης των υποψηφίων από τον ΟΤΕ και την COSMOTE, σχετικά με το Πρόγραμμα των Υποτροφιών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η φωτογραφία είναι από το freedigitalphotos.net