ΠΜΣ: Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση

της Αντωνίας Γιαμαίου

Το τμήμα Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει την έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση / MSc in Current Applications in Medical Imaging» και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να κάνουν την αίτηση τους.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) φοιτητές.

Γενικές Πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους τμημάτων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Τεχνολόγους Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Μηχανικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Φυσικούς, Ιατρούς, Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων και αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων με συναφές ακαδημαϊκό αντικείμενο.

Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και θα έχει διάρκεια 3 Ακαδημαϊκών εξαμήνων. Τα 2 πρώτα εξάμηνα σπουδών, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. (Σύνολο: 90 πιστωτικές μονάδες ECTS).

Τα μαθήματα θα γίνονται κυρίως στον χώρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα διενεργούνται όλες τις ημέρες της εβδομάδας για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που εργάζονται.

Το δίδακτρα ανέρχεται σε 3.000 € ανά φοιτητή και καταβάλλονται σε 3 δόσεις ως εξής: 1η δόση: 1000 € με την εγγραφή στην αρχή του 1ου εξαμήνου, 2η δόση: 1000 € στην αρχή του 2ου εξαμήνου και 3η δόση: 1000 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου.

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους από της 10/11/2021 έως της 7/1/2022 με μορφή Αίτησης Υποψηφιότητας που παρέχεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας | Ανακοινώσεις (uniwa.gr) την οποία θα υποβάλουν συμπληρωμένη:

(α) ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση,

Επισημαίνεται ότι, η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά, θα πρέπει να σαρωθούν και να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας κλπ.) δεν γίνονται αποδεκτά.

και

(β) σε φυσική μορφή εντός φακέλου στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ,ΚΤΗΡΙΟ ΟΑΕΔ, ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11, ΑΙΓΑΛΕΩ 12243, Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών,
Υπόψιν Κας Ματθαίου Ζωής.

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και να αναγράφει ευκρινώς στο εξωτερικό του: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση»

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.

2. 1 φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια με κριτές (εάν υπάρχουν).

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

6. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.

7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος.

8. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εάν έχει εκπονηθεί).

9. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.

10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

11. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).

12. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (εφόσον υπάρχει).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τη γραμματεία α) ηλεκτρονικά, στο e-mail: radiology_msc@uniwa.gr και β) στο τηλ. 2105385117 (Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη). Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!