Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ΠΜΣ “Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων”

της Ιωάννας Τζαναβάρη

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο πρόγραμμα με τίτλο: “Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων” ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Γενικές πληροφορίες για το ΠΜΣ “Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων”

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 3 – 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα ανάλογα εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέξει πλήρη ή μερική φοίτηση.

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών απαιτείται:

Στην περίπτωση πλήρους φοίτησης:

 • Η υποχρεωτική παρακολούθηση 4 από των 5 προσφερόμενων μαθημάτων (στο Α’ και Β’ εξάμηνο), καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 7.5 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 • Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS) στο Γ’ εξάμηνο.

Στην περίπτωση μερικής φοίτησης:

 • Η υποχρεωτική παρακολούθηση 2 από των 3 προσφερόμενων μαθημάτων (στο Α’ και Β’ εξάμηνο), καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 7.5 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 • Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS) στο Ε’ και ΣΤ’ εξάμηνο.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται δια ζώσης, αλλά υποστηρίζεται και η δυνατότητα διαδικτυακής διδασκαλίας.

Η έναρξη των μαθημάτων προσδιορίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου 2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ “Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων” είναι τα εξής:

 1. Εκτυπωμένη αίτηση που βρίσκεται σ’αυτόν τον σύνδεσμο
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας υποψηφίου
 3. Αντίγραφο/α πτυχίου/ων
 4. Αναλυτική βαθμολογία – Παράρτημα Διπλώματος (πρωτότυπα)
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους)
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Δημόσιο Φορέα
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
 10. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εφόσον υπάρχουν)
 11. Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εφόσον υπάρχουν)
 12. Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα όπως σεμινάρια, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής

Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αρχικά την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο εδώ και να αποστείλουν με e-mail στο msc-csiot-ds@uth.gr την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των σχετικών με το ΠΜΣ τίτλων σπουδών (πτυχίων ή/και μεταπτυχιακών).

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και αποστολής των αναλυτικών βαθμολογιών είναι η Κυριακή 18/06/2023.

Στην συνέχεια, οι πληρούντες τα βασικά κριτήρια συνάφειας θα ενημερωθούν για τη διενέργεια προσωπικής συνέντευξης η οποία μπορεί να λάβει χώρα και διαδικτυακά.

Εφόσον, γίνει η επιλογή των υποψηφίων αυτοί καλούνται να αποστείλουν φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (1-12), σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Κριτήρια επιλογής

H τελική επιλογή των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 1. Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (30%),
 2. Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του Π.Μ.Σ. (15%),
 3. Σχετική με το Π.Μ.Σ Επαγγελματική εμπειρία (10%),
 4. Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Π.Μ.Σ). (15%),
 5. Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας (10%),
 6. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (5%),
 7. Γνώση χρήσης Η/Υ (5%),
 8. Συστατικές Επιστολές (συνολικά) (5%), και
 9. Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λ.π.) (5%)

Δίδακτρα και περισσότερες πληροφορίες

Τα δίδακτρα για την φοίτηση στο πρόγραμμα “Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων” ανέρχονται σε 1.800 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ: τηλ: 2410684708, e-mail: secrypms@uth.gr, και msc-csiot-ds@uth.gr, ή ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!