Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων

της Ελευθερίας Χασάπη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.syros.aegean.gr), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ) -(MSc in Integrated Product Design and Innovation». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό ειδικοτήτων -πτυχιούχων μηχανικών και εφαρμοσμένων επιστημών.

Περιγραφή του ΠΜΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα ασχοληθούν με την ολοκληρωμένη σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων, τα οποία αφορούν μεγάλο αριθμό γνωστικών πεδίων και ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει στους συμμετέχοντες Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και 90 ECTS-πιστωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα αποβλέπει στα εξής:

 • Να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και μεθοδολογίες που αφορούν στα διακριτά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος με γνώμονα την ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση και με τη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
 • Να προάγει τη γνώση και την ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικά πεδία σχετιζόμενα με τη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος.
 • Να ενδυναμώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων των φοιτητών μέσω ομαδικών εργασιών, παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών.
 • Να διασυνδέσει τους νέους σχεδιαστές/-τριες με τις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες σχεδιαστικές πρακτικές.
 • Να προετοιμάσει για μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές.

Χρονική Διάρκεια

Το ΠΜΣ χωρίζεται σε πλήρους(διάρκεια: 3 εξάμηνα) και μερικής φοίτησης(διάρκεια:5 εξάμηνα. Η μερική φοίτηση προβλέπεται για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, για εκείνους που για λόγους υγείας, στράτευσης, λόγους οικογενειακούς και ανωτέρας βίας αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις πλήρους φοίτησης.

Πρόγραμμα σπουδών – Γλώσσα διδασκαλίας

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Thesis) σε 30 ECTS.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Για το 2021-2022  αποδεκτοί θα γίνουν έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και  πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, ωστόσο, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών πριν τη λήξη της περιόδου των εγγραφών.

Χρηματικό ποσό φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ πρέπει να καταβάλλουν για το σύνολο του προγράμματος το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000 €), η οποία αναλύεται τμηματικά ως εξής:

 • Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: 1000€ (Α’ εξάμηνο), 1000€ (Β’ εξάμηνο) και 1000€ (Γ’ εξάμηνο).
 • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης: 600€ (Α’ εξάμηνο), 600€ (Β’ εξάμηνο), 600€ (Γ’ εξάμηνο), 600€ (Δ’ εξάμηνο) και 600€ (Ε’ εξάμηνο).

Υποτροφίες και φοιτητική μέριμνα

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών Α’ και Β’ εξαμήνου σπουδών με κριτήριο την αριστεία, βάσει του κανονισμού σπουδών του. Επιπλέον, οι φοιτητές του προγράμματος είναι δικαιούχοι παροχών σίτησης, στέγασης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

H υποβολή υποψηφιότητας γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΝΑΥΤΙΛΟΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.

Στο εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και μεταφορτώνουν τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Απλό φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που επίκειται η λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος, τότε ο/η υποψήφιος/α καταθέτει βεβαίωση περάτωσης σπουδών και, εφόσον επιλεγεί, οφείλει να καταθέσει το Πτυχίο ή το Δίπλωμά του εντός της προθεσμίας των εγγραφών.
 2. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος.
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (σε αρχείο zip – το ίδιο και για τα (5), (6), (7), (8).
 5. Τυχόν συστατικές Επιστολές από διδακτικό προσωπικό Ελληνικών ή ισότιμων ξένων ΑΕΙ ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής.
 6. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (απλό φωτοαντίγραφο). Τα πιστοποιητικά μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, επίσημη βεβαίωση ελληνομάθειας.
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας εάν υπάρχουν.
 8. Απλό φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που σύμφωνα με τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε, ώστε η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό τους προφίλ.

Επιλογή υποψηφίων

Για την επιλογή των υποψηφίων στο ΠΜΣ απαιτούνται 2 φάσεις και είναι οι εξής:

 • Πρώτη φάση (προεπιλογή):Αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων
 • Δεύτερη φάση:Οι υποψήφιοι της πρώτης φάσης, θα περάσουν απο συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών. Η επιτροπή αξιολογεί επίσης το βαθμό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και της Ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται το αργότερο η Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Κριτήρια επιλογής

 • Βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα και σχετικότητα πτυχίου/διπλώματος σε ποσοστό 10%.
 • Βαθμός πτυχίου /διπλώματος σε ποσοστό 10%.
 • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 10%.
 • Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σε ποσοστό 5%.
 • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, σε ποσοστό 5%.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%.
 • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%.
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 45%.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (εδώ και εδώ) ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (Πληροφορίες: Γ. Σπυριδάκη, τηλέφωνο 2281 0 97001).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!