Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο

της Έλενας Χαβαλεδάκη

Προκήρυξη 14 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και η Σχολή Κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών, Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο».

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα και τα δίδακτρα σπουδών ανέρχονται συνολικά σε 1.500 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί πλήρως εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πανεπιστημίου.

Δεκτοί στο Π.Μ.Σ. γίνονται κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών σχολών και τμημάτων ανθρωπιστικών επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Βασικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η συγκριτική και ιδιαίτερα η υπερεθνική μελέτη της γραμματείας των παρευξείνιων χωρών, η ενίσχυση των περιφερειακών γλωσσών, όπως αυτές που μιλούνται στον παρευξείνιο χώρο, η γνωριμία με τους λαούς του παρευξείνιου χώρου, η ανάπτυξη καλών σχέσεων αλληλοκατανόησης στο πνεύμα του ουμανισμού, η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο της συγκριτικής φιλολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στον παρευξείνιο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Έπειτα, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφαίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου (νόμος 4547/2018, παρ. 5 άρθρο 101 ΦΕΚ Α΄102).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που κατέχουν τίτλο σπουδών ανθρωπιστικών επιστημών, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Προϋπόθεση επιλογής για το Π.Μ.Σ «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» είναι η πολύ καλή γνώση (τουλάχιστον Γ1) μιας παρευξείνιας γλώσσας πλην της ελληνικής (βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική) και οι βασικές γνώσεις του αντικειμένου της συγκριτικής φιλολογίας.

Κριτήρια επιλογής

Η πολύ καλή γνώση της παρευξείνιας γλώσσας και οι γνώσεις συγκριτικής φιλολογίας διαπιστώνονται με εξετάσεις που διενεργούνται με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων (τουλάχιστον 5 στην κλίμακα του 10). Οι υποψήφιοι που έχουν ως μητρική μια από αυτές τις τέσσερεις γλώσσες απαλλάσσονται από την εξέταση αυτής της γλώσσας. Η επάρκεια των αλλοδαπών υποψηφίων στην ελληνική γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο διαπιστώνεται με τις εξετάσεις στο μάθημα της συγκριτικής φιλολογίας. Όσοι υποψήφιοι βαθμολογηθούν με τουλάχιστον 5 τόσο στην παρευξείνια γλώσσα όσο και στο αντικείμενο της συγκριτικής φιλολογίας θα αξιολογηθούν για την τελική επιλογή και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Γενικό βαθμό πτυχίου από 6,5 και πάνω (10%). Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων πτυχίων υπολογίζεται ο μέσος όρος των πτυχίων, εφόσον υποβληθούν και εμπίπτουν στο α΄ εδάφιο του άρθρου 6 του κανονισμού σπουδών.
 2. Οι βαθμοί των προπτυχιακών μαθημάτων που εμπίπτουν στην ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (δηλ. μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης) αθροίζονται και διαιρούνται διά του τέσσερα (30%).
 3. Τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα [σύνταξη και δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, σύνταξη και δημοσίευση δοκιμίων, συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών βιβλίων, πτυχιακή εργασία, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.τ.λ.] η οποία εμπίπτει στην ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (10%),
 4. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (15%). Το επίπεδο γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003,

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

 1. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά ή γερμανικά) σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (10%). Το επίπεδο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται όπως και στην περίπτωση 4,
 2. Προφορική συνέντευξη (25%). Ένας από τους βασικούς σκοπούς της συνέντευξης είναι και ο έλεγχος της φιλολογικής και γλωσσικής υποδομής των υποψηφίων.

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:

α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια.

γ) Καλεί σε γραπτές εξετάσεις το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου για την πιστοποίηση της επάρκειας στην παρευξείνια γλώσσα και στο αντικείμενο της συγκριτικής φιλολογίας.

δ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους έχουν υποστεί επιτυχώς τις εξετάσεις. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής.

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι.

Η εξεταστέα ύλη για την παρευξείνια γλώσσα και το αντικείμενο της συγκριτικής φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχει ως εξής:

Παρευξείνια Γλώσσα (Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Τουρκικά)

Η εξέταση (επιπέδου Γ1) θα αποτελείται από τέσσερα μέρη: 1. Κατανόηση γραπτού λόγου (50%), 2. Παραγωγή γραπτού λόγου (30%), 3. Ακουστική κατανόηση (10%), και 4. Παραγωγή προφορικού λόγου (10%). Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση, η ελάχιστη βαθμολογία σε καθένα από τα τέσσερα μέρη πρέπει να είναι το 50% της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε μέρος. Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι 1-10.

Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο

Συγκριτική Φιλολογία

Θα εξεταστεί το σύγγραμμα των Αναστασία Αντωνοπούλου, Κατερίνα Καρακάση, Εύη Πετροπούλου, Συγκριτολογία. Θεωρία και Πράξη, 2015 (ηλεκτρονικό σύγγραμμα διαθέσιμο στο αποθετήριο Κάλλιπος: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4329 Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι 1-10.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με θέματα που αφορούν το Π.Μ.Σ. «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» δείτε τον Κανονισμό Σπουδών στην ιστοσελίδα του ΤΓΦΠΠΧ https://bscc.duth.gr/ Κανονισμοί Λειτουργίας).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΤΓΦΠΠΧ (Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100, Κομοτηνή – με τη σημείωση «Για το ΠΜΣ Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο) έως και 30 Δεκεμβρίου 2022, τα ακόλουθα δικαιολογητικά με συστημένη αλληλογραφία:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία να αναγράφεται η παρευξείνια γλώσσα (βουλγαρικά, ρουμανικά, ρωσικά, τουρκικά) στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (και αναγνώριση ισοτιμίας, εφόσον υπάρχει).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας.
 5. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν, όπως περιγράφονται παραπάνω.
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία κτλ., εφόσον υπάρχουν, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος ή/και να απευθύνονται στους Γιώργο Σαλακίδη gsalakid@bscc.duth.gr και Χριστίνα Μάρκου cmarkou@bscc.duth.gr

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε την Προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!