ΕΚΠΑ: Master “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας”

της Μαρίας Λεβαντή

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος  2021-2022 τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας».

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί 2 έτη και επιθυμεί να απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) – Master of Sciences (M.Sc.) με τίτλο «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»/ “Strategies of Developmental and Adolescent Health”.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:
Το ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»  απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  στις παρακάτω ειδικεύσεις:
1. Αναπτυξιακή και Εφηβική Υγεία – Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους  – (Developmental and Adolescent Health- Development of Health Services for Children and Adolescents).
2. Εκπαίδευση – Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους  (Education – Psychosocial Health and Development of Services for Children and Adolescents).

Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας: Υποψήφιοι

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι παρόμοιου γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Επιστημών Υγείας, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας: Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από 17 Μαΐου έως  και 30 Ιουνίου 2021 καθημερινά και ώρες 10:00 και 16:00. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@youth-msc.gr.

Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας: Δικαιολογητικά

 1.  Αίτηση Υποψηφιότητας που οι υποψήφιοι προμηθεύονται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ ή από την ιστοσελίδα www.youth-msc.gr
  2.    Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα
  3.    Αντίγραφο πτυχίου (αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  4.    Σύντομο σημείωμα, στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Π.Μ.Σ.
  5.    Δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένο από το άτομο που χορηγεί τη συστατική επιστολή
  6.    Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
  7.    Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  8.    Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
  9.    Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια των υποψηφίων (αν υπάρχουν) σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD)
  10.    Αποδεικτικά που δηλώνουν επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα – εμπειρία (αν υπάρχουν)
  11.    Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) στην οποία να αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
  “Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Αναπτυξιακής  και Εφηβικής Υγείας» του ακαδημαϊκού έτους 2021-22:
  i. Έχω επισυνάψει τα δικαιολογητικά 1,2,3,4,5,6,7,8, καθώς και 9,10, (αν υπάρχουν).
  ii. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχω καταθέσει σε μορφή απλού φωτοτυπημένου εγγράφου προς απόδειξη των στοιχείων που αναφέρω στο βιογραφικό σημείωμα είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο.
  iii.Μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και ότι θα συμμετέχω στην υποχρεωτική πρακτική άσκηση του Γ’ εξαμήνου σπουδών».

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιες/οι, δε θα επιστρέφονται.

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται υπό την ευθύνη την Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά και ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Ειδικότερα, η επιλογή των εισακτέων ποσοστιαία ορίζεται ως εξής :

 • Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου (βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%, πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15%)
 • Δημοσιεύσεις ή και επιστημονικές εργασίες σε ποσοστό 10 %
 • Παρακολούθηση συναφών συνεδρίων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ σε ποσοστό 5%
 • Επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία – δραστηριότητα σε ποσοστό 15%, συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%)
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 25%

Διάρκεια Φοίτησης

Η έναρξη του ΠΜΣ ορίζεται τον Οκτώβριο 2021 και θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε ολοκλήρωση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η εγγραφή στο Π.Μ.Σ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, και ανέρχεται σε χίλια (1.000) Ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την αρχική εγγραφή και των υπόλοιπων με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Πληροφορίες

Γραμματεία Π.Μ.Σ. (κος Αριστείδης Λορέντζος & κα Μπούμπα Βασιλική) – Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Παράστημα Νοσοκομείου Παίδων “Π & Α Κυριακού”, Μεσογείων 24, 6ος όροφος, Γραφείο 603, Γουδή, 115 27 Αθήνα.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 213-2009805, 213- 2009806, 210-7710824 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 14:00).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!