Π.Μ.Σ. Εντατική Θεραπεία

Π.Μ.Σ Εντατική Θεραπεία Παίδων & Νέων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 της Ελένης Βασιλοπούλου 

Το Τμήμα 

Το Τμήμα Ιατρικής ανήκει στην Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης  και ιδρύθηκε αρχικά ως Ιατρική Σχολή εξαετούς φοίτησης. Το Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αρχικά στεγάστηκε σε προκατασκευασμένα κτίρια του Πανεπιστημίου που ευρίσκονται 4 χιλιόμετρα νοτίως του Ηρακλείου, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 με την εισαγωγή των πρώτων 91 φοιτητών του. Η προαναφερθείσα σχολή λοιπόν, προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Νέων» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

 Στόχος του Π.Μ.Σ. Εντατική Θεραπεία Παίδων & Νέων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στόχος του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει νέους επιστήμονες, ιατρούς, νοσηλευτές αλλά και άλλους επιστήμονες από τον χώρο των Επιστημών Υγείας με ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και ιδιαίτερη εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και επιστημονικό πεδίο των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Προϋποθέσεις φοίτησης 

Η διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης  είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα: 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και ο προγραμματισμός των μαθημάτων θα καθιστά εφικτή την παρακολούθηση των μαθημάτων και από εργαζόμενους.

Π.Μ.Σ Εντατική Θεραπεία Παίδων & Νέων: Προφίλ υποψηφίων

Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται στους είκοσι (20) και γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

α) Ιατρικής ή Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

β) Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

γ) Βιολογίας, Φαρμακολογίας η άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως Φυσικοθεραπείας, Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής

δ) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Επιπλέον, δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έχουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

Δικαιολογητικά

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 9 Μαρτίου 2021 έως 14 Ιουνίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

α. Αίτηση συμμετοχής

β. Για πτυχιούχους απαιτείται αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων. Για πτυχιούχους εξωτερικού είναι απαραίτητη η υποβολή πιστοποιητικού ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον ΔΟΑΤΑΠ. Οι τελειόφοιτοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

γ. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

δ. Κατάλογος δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν

ε. Δύο (2) συστατικές επιστολές, οι οποίες πρέπει να σταλούν αποκλειστικά από τους συντάκτες τους μέσα από την εφαρμογή της υποβολής αιτήσεων. Η προθεσμία υποβολής των συστατικών επιστολών είναι μέχρι 17 Ιουνίου 2021.

στ. Φωτογραφία

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τέλη Φοίτησης

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 2.400€, για το σύνολο των σπουδών του Προγράμματος. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Χρονοδιάγραμμα 

21 Ιουνίου 2021: Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας και Συνέντευξη. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψήφιων θα διεξαχθούν συνεντεύξεις και στις 22 Ιουνίου 2021.

Ιούλιος 2021:Ανακοίνωση Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων Φοιτητών

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2021: Εγγραφές με προσκόμιση δικαιολογητικών:

  • Έντυπο εγγραφής
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους.
  • Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των αιτήσεων

Οκτώβριος 2021: Έναρξη μαθημάτων

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων ορίζεται στις 14 Ιουνίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 2810394868, και στο email postgradsecr@med.uoc.gr), εφ’ όσον προκύψουν απορίες από την αναλυτική προκήρυξη.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!