ΟΠΑ: “Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου”

της Ιωάννας Τζαναβάρη

Τα Τμήματα Στατιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκήρυξαν το Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού  Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Γνωστικά πεδία

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε βασικούς τομείς Διαχείρισης Αναλογιστικού  Χρηματοοικονομικού Κινδύνου. Έμφαση δίνεται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Στοχαστική και στατιστική μοντελοποίηση χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού και αναλογιστικού κινδύνου,
 • Τεχνικές διαχείρισης κινδύνου,
 • Τεχνικές επιλογής χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων

Γενικές πληροφορίες

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2022 και η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 5 εξάμηνα.

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών απαιτείται:

 • η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) υποχρεωτικών μαθημάτων (3 μαθήματα ανά εξάμηνο για τα 4 πρώτα εξάμηνα) και
 • η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά την διάρκεια του 5ου εξαμήνου.

Τα μαθήματα θα διενεργούνται 2 φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες.

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ανέρχεται στα είκοσι τρία (23) άτομα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ποσοτική Διαχείριση ΚινδύνουΤα απαιτούμενα, σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά, που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1. Αντίγραφο πτυχίου ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τους τελειόφοιτους όπου θα αναγράφεται ρητά:

«Η αποδοχή μου στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη που ακολουθεί»,

 1. Αναλυτική βαθμολογία,
 2. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση πτυχιούχων από ιδρύματα της αλλοδαπής,
 3. Συστατικές επιστολές οι οποίες αποστέλλονται απευθείας από το πρόσωπο που συστήνει τον υποψήφιο με e-mail ή υποβάλλονται στο σύστημα αιτήσεων ή προσκομίζονται από τον υποψήφιο σε σφραγισμένο φάκελο στην γραμματεία,
 4. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου (αναλυτικό),
 5. Συνοπτική έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές.
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο να αποδεικνύει την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του μεταπτυχιακού.

Με την αποδοχή του στο πρόγραμμα, ο υποψήφιος θα κληθεί να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή.

Κριτήρια επιλογής

Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων (ποιοτικά και ποσοτικά) σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος είναι τα εξής:

 • Βαθμός πτυχίου
 • Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με τα μαθήματα του ΔΠΜΣ
 • Επιστημονικές εργασίες
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία
 • Πανεπιστήμιο και τμήμα προέλευσης
 • Είδος ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας
 • Γνώση της αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας
 • Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες
 • Προσωπική συνέντευξη

Δίδακτρα και περισσότερες πληροφορίες

Ποσοτική Διαχείριση ΚινδύνουΤο κόστος  του εν λόγω Π.Μ.Σ. ανέρχεται στα έξι χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (6.800€) και καταβάλλονται τμηματικά.

Για την κατοχύρωση της θέσης του ο υποψήφιος θα χρειαστεί να καταβάλει το ποσό των 500€ στο Πρόγραμμα. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού ή απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Προγράμματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!