ΠΜΣ: “Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα” του ΑΠΘ

της Γιώτας Γεροντίδου

Το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών , της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα“.

Λίγα Λόγια για την Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Η Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ θέτει προτεραιότητες:

 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ
 • Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ
 • Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
 • Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ

Τίτλοι Σπουδών

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής ειδικεύσεις:

 1. «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές»,
 2. «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστέλλουν την αίτησή τους από 11/1/2021 έως 25/1/2021 με ταχυμεταφορά (κούριερ) και με ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Διάρκεια Σπουδών

Ο ελάχιστος και ο µέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ΔΠΜΣ είναι 4 και 6 εξάμηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ΔΠΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση 120 ΕΟΤ8 (90 ΕΟΤ5 από µμεταπτυχιακά µαθήµατα + 30 ΕΟΤ8 από µμεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 Η αίτηση για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ συνίσταται δήλωση για την ειδίκευση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αυτό δηλαδή που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος/η υποψήφια (δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης, στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, για παραπάνω από µία ειδικεύσεις σπουδών). Μαζί με την αίτηση  οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πτυχίου του υποψήφιου/της υποψήφιας ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών µε βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς». Οι απόφοιτοι/απόφοιτες Τμημάτων της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίσουν αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του/της.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά.

4. Για την ειδίκευση «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές», φάκελο παρουσίασης καλλιτεχνικού έργου/εργασιών σε ψηφιακή µορφή που να περιλαμβάνει:

 • κείμενο τεκμηρίωσής (μέχρι µία σελίδα) του καλλιτεχνικού έργου / έρευνας (σε αρχείο µορφής pdf).
 • κείμενο προθέσεων (µέχρι µία σελίδα), στο οποίο θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΔΠΜΣ (σε αρχείο µορφής pdf).
 • παρουσίαση προσωπικών επιλεγμένων παλαιότερων έργων/εργασιών και παρουσίαση έργων ή εργασιών που σχετίζονται ιδιαίτερα µε την ειδίκευση του ΔΠΜΣ. Εγκαταστάσεις κινούμενης εικόνας,  διαδραστικό έργα κ.ά. θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφίες ή και βίντεο τεκμηρίωσης για την επαρκή παρουσίασή τους .  Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να τεκμηριώνεται η γνησιότητα των έργων και η πνευματική ιδιοκτησία των υποψηφίων.
 • Σύντομά επεξηγηματικά στοιχεία για τα υποβαλλόμενα έργα (σε αρχεία μορφής pdf), που να περιλαμβάνουν: τον τίτλο του έργου, τα μέσα και τις διαστάσεις του,  τη χρονολογία παραγωγής του έργου. Και αναλυτικά τους συντελεστές/συνεργάτες εφόσον υπάρχουν και σύντομο κείμενο µίας παραγράφου (περιγραφή/επεξήγηση/κεντρική ιδέα), στοιχεία παρουσιάσεων του έργου .
 • Για την ειδίκευση «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης», εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1500-2500 λέξεων. Από την οποία να προκύπτουν τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα. Ο βαθμός της βιβλιογραφικής ενημέρωσης του/της και η ικανότητά του/της να εκπονεί σχέδιο επιστημονικής μελέτης
 1.  Τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών, Ρωσικών) και ελληνικών στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων, από τον οποίο να προκύπτει, για µεν την ειδίκευση «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές», «καλή γνώση». Ενώ για την ειδίκευση «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης», «πολύ καλή γνώση».
 2. Φωτοτυπία της ταυτότητας και µία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσεδίδα.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!