Πολυτεχνείο Κρήτης: “Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων” 

του Στέλιου Αμπατζίδη

Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Το Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ξεκίνησε να λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης το 1984. Οι απόφοιτοι αυτού απορροφώνται και απασχολούνται σε τομείς, όπως οι κατασκευές, η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, η εκπαίδευση, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας, καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Έτσι, η Σχολή προκηρύσσει και διεξάγει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων” (Product Design and Manufacturing) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Στόχος του ΠΜΣ “Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων”

θαλάσσιαΤο πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί οι φοιτητές να εκπαιδευτούν και να εξειδικευτούν στα αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων” (Product Design and Manufacturing). Επίσης, σκοπός του είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας, με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξης της χώρας.

Προϋποθέσεις φοίτησης στο ΠΜΣ

Η διάρκεια φοίτησης του συγκεκριμένου προγράμματος είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και τέσσερα (4) για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται εξ αποστάσεως μέσω ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

ΠΜΣ ”Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων”: Προφίλ υποψηφίων

Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται στους τριάντα (30) και γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι:

α)  Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής.

β)   αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

γ) πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και η συμπλήρωση αυτών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού συστήματος εφαρμογής (https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication/?lang=el_GR). Αυτά είναι τα εξής:

ΠαΠει

  • Αίτηση.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής.
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).
  • Δύο συστατικές επιστολές, σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται από το Π.Μ.Σ. (ιστοσελίδα).
  • Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ..
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.

Τέλη φοίτησης

Για τα τέλη φοίτησης απαιτείται η καταβολή του ποσού των 3.000 ευρώ για τους φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 6.000 ευρώ για τους φοιτητές εκτός Ε.Ε. Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα υποβολής, μετά την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ., αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4485/2017, άρθρο 35 §2.υρωπαϊκής Ένωσης.

Προθεσμία αιτήσεων και πληροφορίες

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται από την 1η Ιουνίου ως τις 22 Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του Προγράμματος
(Τηλ. +30.28210.37161 και στο e-mail: prodes@dem.tuc.gr), είτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.prodes.dem.tuc.gr.