Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ΠΜΣ στη Βιο-Οικονομία

του Νικόλα Στυλιανού

To νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να κάνουν αίτηση για τη συμμετοχή τους σε αυτό για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Σκοπός του προγράμματος «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία»

ΔασολογίαΤο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ικανά στελέχη για επιχειρήσεις και υπηρεσίες, επιχειρηματίες, όπως και ερευνητές σε θέματα βιο-οικονομίας και εφαρμογής των αρχών της στη σύγχρονη πολυλειτουργική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων που αυτά συντηρούν (δάση, λιβάδια, υγρότοποι, κ.ά.), τη τεχνολογία, το marketing των βιοπροϊόντων και σε άλλους σχετικούς με το αντικείμενο τομείς. Παράλληλα δίνεται έμφαση σε καινοτόμες προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ξύλου Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας.

Δεκτοί στο Πρόγραμμα θα γίνουν…

α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμημάτων Περιβάλλοντος ή συναφούς ειδικότητας.
β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, με συναφή αντικείμενα στο εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
γ) Πτυχιούχοι ΑΕΙ του εξωτερικού, συναφούς ειδικότητας, αφού πρώτα προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο,
δ) Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο ΠΜΣ του Τμήματος που υπηρετούν και είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ στη Βιο-Οικονομία

Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΗ έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί τον Οκτώβριο του 2020 και θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα, κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Η διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Υποτροφίες δίνονται σε ειδικές περιπτώσεις και από επιχειρήσεις του κλάδου. Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα αυτό αγγίζει τους τριάντα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένη την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη ιστοσελίδα του Τμήματος, μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου 2020 μέσω email στη διεύθυνση mscforest.fwsd@uth.gr.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλει να παραδώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος είτε ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο, είτε στη Γραμματεία του Τμήματος είναι τα εξής:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της αποφοίτησής τους 10 ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.
4. Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού.
5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής, εκπαιδευτικής εμπειρίας και εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας.
7. Συστατικές επιστολές.
8. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας.

Αξιολόγηση υποψηφίων

Η κλίμακα για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα είναι 1-100 και θα συμπεριλαμβάνει τα εξής κριτήρια με τους ανάλογους συντελεστές βαρύτητας:
α) τον γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» (30%),
β) το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας (10%),
γ) τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (5%),
δ) την κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (5%),
ε) τη συναφή επαγγελματική εμπειρία (10%),
στ) τις συστατικές επιστολές (10%), και
ζ) τη συνέντευξη (30%).
Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις.

φοιτητές

Δίδακτρα και υποτροφίες

Tα συνολικά δίδακτρα είναι 2800 € και για τα τρία εξάμηνα σπουδών. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε δόσεις.
Επίσης προσφέρονται δύο υποτροφίες αριστείας σε κάθε εξάμηνο (1ο & 2ο), στους φοιτητές που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στα αντίστοιχα μαθήματα.
Υποτροφίες δίνονται σε ειδικές περιπτώσεις και από επιχειρήσεις του κλάδου.
Από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών, βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να σταλούν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση msc-forest.fwsd@uth.gr και με τίτλο/θέμα ΕΓΓΡΑΦΕΣ Π.Μ.Σ. Χ.Ε. 2020-2021 – ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Περισσότερες πληροφορίες 

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!