ΠΜΣ Ιστορική έρευνα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής: “ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα”

της Μαρίας Χαραλαμπάκη

Το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο ΠΜΣ Ιστορική Έρευνα με τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαική Ιστορία
 2. Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία
 3. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Το ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα προσφέρει στους φοιτητές μια εξειδικευμένη κατάρτιση σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου της Ιστορίας, στις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα εργαλεία που εφαρμόζονται στην ιστορική έρευνα. Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν τη μέθοδο της διεπιστημονικής προσέγγισης των ιστορικών προβλημάτων. Ο χρόνος φοίτησης στο πρόγραμμα ορίζεται στα 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης με δυνατότητα παράτασης, αν είναι απαραίτητο.

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να κάνουν αίτηση είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής.
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/ης οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).
 3. Από τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ ως υπεράριθμος/η μόνον ένας/μία κατ’ έτος, εφόσον (α) πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 παρ. 1, εδάφιο 1 του ν. 4485/2017 και (β) ο τίτλος σπουδών του/ης και το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφείς με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Προγράμματος.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής για τους υποψηφίους είναι:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση γλωσσομάθειας για το μεταπτυχιακό θεωρείται η γνώση επιπέδου Γ1 μιας ξένης γλώσσας. (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική).
 • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος (40%).
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή κατεύθυνσης (10%).
 • Επιπλέον ξένες γλώσσες (5%.
 • Δημοσιεύσεις/Ερευνητική Δραστηριότητα (5%).
 • Προφορική Συνέντευξη και εξέταση υποψηφίου από τριμελή Επιτροπή (15% για τις κατευθύνσεις Αρχαία και Ρωμαϊκή Ιστορία/ Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία) (40% για την κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία).
 • Γραπτή εξέταση υποψηφίου στην μετάφραση και στον ιστορικό σχολιασμό γραπτών πηγών ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν (25%).

Αιτήσεις

Σύμφωνα με την προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος, οι αιτήσεις και ο φάκελος προσόντων των υποψηφίων κατατίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος στο διάστημα 1-15 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ακόμα, θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση η Ειδίκευση του ΠΜΣ την οποία ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Παράλληλα, στον φάκελο προσόντων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων το βιογραφικό σημείωμα, η αναλυτική βαθμολογία, οι πιστοποιήσεις γνώσης ξένων γλωσσών, τυχόν τεκμήρια παρακολούθησης επιστημονικών συνεδρίων ή ερευνητικής προϋπηρεσίας, καθώς και δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν.

Οι ημερομηνίες για τις προφορικές συνεντεύξεις και τις γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 12-20 Οκτώβριου 2023, ενώ η ύλη για τις εξετάσεις αναγράφεται λεπτομερώς στην προκήρυξη του προγράμματος.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ-ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΚΑΙ-ΡΩΜΑΪΚΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ-ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ-ΚΑΙ-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!