Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το Πρόγραμμα διατηρεί  υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια διδασκαλίας και εξαιρετικές επιδόσεις φοιτητών. Από την ίδρυσή του έχει υποδεχτεί εκατοντάδες φοιτητές με διαφορετικό επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο κι έχει συμβάλει στις επαγγελματικές και μισθολογικές τους προοπτικές.

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα, αναπτύσσοντας τις γνώσεις τους και τις ερευνητικές τους δεξιότητες σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και οι διδάσκοντες/ διδάσκουσες χρησιμοποιούν διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης υψηλού επιπέδου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες μπορούν εδώ να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  έως και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί έως και σαράντα (40) φοιτητές/ φοιτήτριες, που θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι από Τμήματα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο:

 • κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
 • διεθνείς σχέσεις
 • νομική
 • δημόσια διοίκηση
 • άλλα συναφή

Κριτήρια επιλογής

 • Βαθμός πτυχίου : 40%
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, που είναι σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ : 20%
 • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών: 5%
 • Ερευνητική δραστηριότητα: 5%
 • Προφορική συνέντευξη: 30%

Δυνατότητα λήψης υποτροφιών

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης και βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, το Π.Μ.Σ. παρέχει μία υποτροφία ή και περισσότερες. Στη Συνέλευση καθορίζεται α)το ύψος των υποτροφιών, β) τα δικαιολογητικά, γ) η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και δ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων.

Υποτροφίες πλήρους κάλυψης των διδάκτρων για τους φοιτητές/ τις φοιτήτρες του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» προσφέρει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διάρκεια σπουδών

Το ΠΜΣ διαρκεί 12 μήνες και δομείται ως εξής:

 • χειμερινή και εαρινή περίοδος: παρακολούθηση μαθημάτων (8 υποχρεωτικά + 2 επιλογής) κάθε Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο.
 • θερινή περίοδος: εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε 12 διαλέξεις των δύο ωρών δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν τα δια ζώσης μαθήματα λόγω Covid-19, η υλοποίηση του ΠΜΣ θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» απαιτείται η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα του ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων με έδρα στην πόλη της Κορίνθου.

Κόστος παρακολούθησης 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις:

 • 1000 ευρώ κατά την εγγραφή
 • 1000 ευρώ έως 15/01/2022
 • 1000 ευρώ έως 15/04/2022

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα δίδακτρα προσδιορίζονται μετά την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων, με αύξουσα σειρά από τις ασθενέστερες οικονομικά υποψηφιότητες, σε ποσοστό έως και 30% των εισακτέων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά εδώ με επισυναπτόμενα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα (πρότυπο Europass)
 3. Φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 5. Φωτοαντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει
 6. Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, εάν το πρώτο πτυχίο προέρχεται από ίδρυμα του εξωτερικού καθώς και φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 7. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (Β2), εάν έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο.
 8. Φύλλο περιγραφής της πτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί. 

Εφόσον δεν απαιτείται ή δεν προβλέπεται εκπόνηση πτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια από τον/την υποψήφιο/α.

Επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα, εφόσον υπάρχουν. Για παράδειγμα:

 1. Πιστοποιητικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας
 2. Πρόσθετο πτυχίο ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 3. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 5. Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια
 6. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. 2 Συστατικές επιστολές

Η αποστολή των συστατικών γίνεται ως εξής:

 • Στην περίπτωση αποστολής της συστατικής με email, η αποστολή της συστατικής θα πρέπει να γίνει από το ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό email του κριτή στο email pms-pedis@uop.gr.
 • Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η επιστολή θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο και να αποσταλεί ταχυδρομικά στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Αριστοτέλους 1 & Λ/Αθηνών, 20132, Κόρινθος, για το ΠΜΣ «ΔΔΠ»)

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και οι «επί πτυχίω» φοιτητές επισυνάπτοντας την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών.

Διεξάγονται εξετάσεις για όσους δε διαθέτουν πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες βρίσκουν την προκήρυξη για το  νέο ΠΜΣ εδώ και μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακάτω:

 • https://governance.pedis.uop.gr/  (ιστοσελίδα ΠΜΣ)
 • στη διεύθυνση
  Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος
  Αριστοτέλους 1 και Λεωφ.Αθηνών (1ος όροφος)
  ΤΚ 20132, Κόρινθος
 • στο τηλέφωνο της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών: (+30) 27410 40040

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!