δημόσια υγεία

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

της Δέσποινας Μέγγιου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα το τμήμα Ιατρικής, προκηρύσσει την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος “Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή”.

Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή: Στόχος του προγράμματος

Απώτερος στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η γαλούχηση των φοιτητών με γνώσεις που αφορούν την περιβαλλοντική υγεία.  Έτσι, διεκδικούν την πιθανότητα να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών φορέων με σχετικό αντικείμενο όπως μεγάλες μονάδες παραγωγής τροφίμων, Εταιρίες Ύδρευσης, Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών Επιστημών Υγείας όπως Ιατρικές σχολές, Κτηνιατρική, αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς.

Κριτήρια επιλογής

 1. Ο βαθμός πτυχίου
 2. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή από ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
 3. Οι συστατικές επιστολές (δύο) από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 4. Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 5. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ (ECDL, κρατικό πτυχίο, προπτυχιακά μαθήματα κ.λ.π.)
 6. Εργασιακή εμπειρία μη πιστοποιημένη

Επιπλέον, συνεκτιμάται και η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Η αξιολόγηση των κριτηρίων βασίζεται σε πιστωτικές μονάδες που αναλογούν σε κάθε κριτήριο.  Υπεύθυνοι για την τελική επιλογή των υποψηφίων είναι τα µέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που συμμετέχουν.

Δίδακτρα

Όσον αφορά τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος ανέρχονται στα 1250 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Επιπλέον, το 30% των επιλεχθέντων πρόκειται να απαλλαγούν από τα δίδακτρα φοίτησης. Η διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι δύο χρόνια, δηλαδή 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και οι πιστωτικές μονάδες είναι 120.

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

 1. Αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση εκπλήρωσης εκπαιδευτικών υποχρεώσεων
 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και την βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας.
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και περιλήψεις τυχόν δημοσιευμένων εργασιών.
 5. Πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εφ’ όσον υπάρχουν.
 6. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες εφ’ όσον υπάρχουν.
 7. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Ερευνητές Α’ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
 8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών.
 9. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας.
 10. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Από 1 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου 2021

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος και του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!