πμσ Δημόσια Οικονομική & Πολιτική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»

του Χρήστου Καραβασίλη

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Οικονομική και Πολιτική” – (Master in Public Economics and Policy) για το έτος 2022.

ΠΜΣ “Δημόσια Οικονομική και Πολιτική”: Γενικές πληροφορίες

Το ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012. Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των φοιτητών ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις σε θέματα δημόσιας διοίκησης, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών (3) εξαμήνων για πλήρη φοίτηση και πέντε (5) εξαμήνων για μερική φοίτηση. Στο τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν την επιλογή είτε να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα κορμού είτε να τα αντικαταστήσουν με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και ερευνητικού σεμιναρίου.

Οι διαλέξεις διεξάγονται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 18.00 έως τις 21.00 και κάθε Σάββατο από τις 09.00 έως τις 15.00. Λόγω της έκτακτης υγειονομικής κατάστασης, τα μαθήματα θα γίνονται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά και εξ αποστάσεως σε ποσοστό 35%.

Δίδακτρα

Τα τέλη φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000). Η πληρωμή πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο και καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις: μια στην αρχή και μια στο τέλος του εξαμήνου. Όσοι φοιτητές δικαιούνται απαλλαγή από τα δίδακτρα καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 10/01/2022 έως και την Παρασκευή 31/01/2022. Συγκεκριμένα χρειάζονται:

 • Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού),
 • Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (μορφή διαθέσιμη στην ιστοσελίδα),
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος,
 • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής,
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας,
 • Πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές (υπόδειγμα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα),
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας της ιστοσελίδας),
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας,
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου δύο όψεων,
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, δημοσιεύσεων, μελετών, υποτροφιών κ.λπ. (εάν υπάρχουν).

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α’ κύκλου σπουδών τμημάτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων φοιτητών στο πρόγραμμα ορίζεται σε πενήντα (50). Η επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θα καθορίσει την επιλογή των φοιτητών σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών
 • Βαθμολογία στα μαθήματα του προπτυχιακού που είναι σχετίζονται με το αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο)
 • Ερευνητική δραστηριότητα
 • Εργασιακή εμπειρία σε συναφές με το ΠΜΣ αντικείμενο
 • Επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 • Συστατικές επιστολές
 • Προσωπική συνέντευξη

Τρόπος υποβολής φακέλων υποψηφιότητας:

Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται με δύο τρόπους: α)  είτε στην ηλεκτρονική  διεύθυνση mpep@uniwa.gr σε ψηφιακή μορφή ή β) με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Γραμματεία Π.Μ.Σ. Π.Μ.Σ. στη «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» Κτίριο Δ’, γραφείο 212 Θηβών 250 & Π. Ράλλη, Αιγάλεω 122 44

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!