Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: ΠΜΣ “Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία”

της Ελευθερίας Χασάπη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκηρύσσονται 50 θέσεις από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συγκεκριμένα από το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού για το ΠΜΣ «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία”. Τα μαθήματα του Προγράμματος αρχίζουν τον Φεβρουάριο του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Το Πρόγραμμα διαρκεί 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά και με την μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στους φοιτητές απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σχετικά με την  Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία. Ο συγκεκριμένος τίτλος ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο MSc “Master of Science in Modern Sport Communication, Journalism and Photo Press”.

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διαθέτουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο φάκελος ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων απαιτείται να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα κάτωθι:

1.Αίτηση ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιότητας. Η είσοδος στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ γίνεται από τον δικτυακό τόπο εδώ
2. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει την εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας
3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωσης Περάτωσης Α΄ κύκλου Σπουδών, από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός αποφοίτησης. Για πτυχία/διπλώματα από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.
5. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος Α΄ κύκλου Σπουδών απ’ όπου να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του αιτούντος καθώς και η βαθμολογία του σε όλα τα μαθήματα.
6. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.
7. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

Ο μη πλήρης φάκελος συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Προαιρετικά προς υποβολή μοριοδοτούμενα στοιχεία

1.Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από την γραμματεία του οικείου Τμήματος (εφόσον ο τίτλος και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας δεν συμπεριλαμβάνεται στην αναλυτική βαθμολογία ή στο παράρτημα διπλώματος)
2. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια
3. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά συνεδρίων
4. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα)
5. Άλλοι τίτλοι σπουδών (1ου, 2ου ή 3 ου κύκλου σπουδών)
6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για γλώσσες πέραν της αγγλικής.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά έγγραφα, όπως υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων pdf μέχρι 16/01/2022 μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σε κάποιο πεδίο είναι παραπάνω από ένα αρχείο, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο pdf (π.χ. αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας & η επίσημη μετάφρασή του).

Διαδικασία επιλογής εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται κατόπιν βαθμολόγησης, σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:

Βαθμός πτυχίου /διπλώματος (συντελεστής βαρύτητας 10%) – Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (συντελεστής βαρύτητας 5%)

– Επίδοση στην διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, με θέμα σχετικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ (συντελεστής βαρύτητας 5%)

Πιστοποιημένη γνώση επιπέδου C2 της Αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%).

Πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον Β2 επιπέδου δεύτερης ή και περισσότερων ξένων γλωσσών (συντελεστής βαρύτητας 5% για κάθε γλώσσα)

Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 20%)

Ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (συντελεστής βαρύτητας 10% έως 20%). Με 10% βαθμολογείται η ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα έως και 5 δημοσιεύσεων (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλία), και με 20% βαθμολογείται η ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα άνω των 5 δημοσιεύσεων (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλία)

Επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (συντελεστής βαρύτητας από 5% έως 10%). Με 5% βαθμολογείται η επαγγελματική δραστηριότητα έως και 5 ετών και με 10% η επαγγελματική δραστηριότητα άνω των 5 ετών

Συστατικές επιστολές (συντελεστής βαρύτητας 5% έως 10%). Με 5% βαθμολογούνται οι έως και 2 στον αριθμό συστατικές επιστολές και με 10% βαθμολογούνται οι άνω των 2 στον αριθμό συστατικές επιστολές

Κατοχή άλλου τίτλου σπουδών (1ου, 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών) (συντελεστής βαρύτητας 5%)

Αθλητική Επικοινωνία

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων, ο οποίος εγκρίνεται και επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Στην περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες δεν ολοκληρώσει την εγγραφή του στο ΠΜΣ κατά τις ορισμένες από τη Συνέλευση ημερομηνίες, καλούνται οι επιλαχόντες με φθίνουσα σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, επιλέγεται ο υποψήφιος που φέρει το μεγαλύτερο βαθμό στα εξής (κατά σειρά) ακαδημαϊκά κριτήρια:

α) βαθμό αποφοίτησης 1ου κύκλου σπουδών

 β) μέσο όρο βαθμολογίας των συναφών με το ΠΜΣ μαθημάτων 1ου κύκλου σπουδών

γ) βαθμό πτυχιακής εργασίας 1ου κύκλου σπουδών, συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ δ) γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών

ε) βαθμός άλλων τίτλων σπουδών, κατά σειρά: (i) κτήση διδακτορικού διπλώματος, (ii) βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος, (iii) βαθμός 2ου πτυχίου.

Σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των φακέλων, οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση επί του προσωρινού πίνακα. Η ένσταση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Προγράμματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (έντυπα ή ηλεκτρονικά), εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων και τα αποτελέσματα των ενστάσεων επικυρώνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιλεγέντων θα ανακοινωθούν με το πέρας της διαδικασίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Νίκη Κουζή, Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία» από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00–17:00

 τηλέφωνο: 27210-45290

email: n.kouzi@uop.grkouziniki@yahoo.gr

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!