Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: ΠΜΣ Πληροφορικής και Δικτύων (2023-2024)

του Ιάσονα Κρανιά 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: “ΠΜΣ Πληροφορικής και Δικτύων – MSc in Informatics and Networks” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το “ΠΜΣ Πληροφορικής και Δικτύων” έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης, παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα, μετά από αίτησή των φοιτητών και έγκρισή της από τη Συνέλευση της Σχολής, να υπάγονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης, με αντίστοιχη παράταση της συνολικής χρονικής διάρκειας έως έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κριτήρια επιλογής

Οι αιτήσεις από τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για το Π.Μ.Σ. υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη γραμματεία του τμήματος. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Μαζί με την αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέτουν και τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα αναγραφόμενα στην  αίτηση τους. Προβλέπεται τόσο υποβολή αίτησης προσωπικά όσο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών πρέπει να ζητήσει και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο θα εκδώσει και θα του παραδώσει η Γραμματεία.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

  1. Συναφές πτυχίο​​*
  2. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε τουλάχιστον επίπεδο Β2**
  3. Γενικός βαθμός πτυχίου
  4. Ερευνητική εμπειρία
  5. Συγγραφική εμπειρία
  6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά
  7. Εργασιακή εμπειρία​​
  8. Προσωπική συνέντευξη (συμπληρωματικά).
  9. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Ελληνικά του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ.

Τα πρώτα δύο (2) κριτήρια, 1) Συναφές πτυχίο και 2) Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, είναι προαπαιτούμενα για τη δυνατότητα συμμετοχής στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει τα δύο αυτά δικαιολογητικά, η αίτηση του θα απορρίπτεται.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής T.E., Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην επιστήμη της Πληροφορικής ή σε τηλεπικοινωνίες και δίκτυα (εφόσον ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι.) μπορεί να αντικαταστήσει το συναφές πτυχίο.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει λάβει το πτυχίο του μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, μπορεί να υποβάλλει αίτηση αναφέροντας ότι αναμένει να λάβει το πτυχίο του τον Σεπτέμβριο του 2023. 

Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Βεβαίωση Αγγλικών τουλάχιστον Β2 μπορεί να αντικατασταθεί με απόδειξη ότι η Αγγλική γλώσσα αποτελεί μητρική γλώσσα του υποψηφίου ή με απόδειξη ότι ο υποψήφιος είναι απόφοιτος αγγλόφωνου δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου ιδρύματος είτε μετά από γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα που θα υποβληθεί ο υποψήφιος από την Επιτροπή αξιολόγησης. ​​

Σημαντικές πληροφορίες

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Πληροφορικής και Δικτύων» για το Ακαδημαϊκό  Έτος  2022-2023, θα διαρκέσει από 19/06/2023 έως 08/09/2023.

Αίτηση Συμμετοχής.doc

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο:

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστημιούπολη Άρτας, Κωστακιοί Άρτας

Τ.Θ. 110 – Τ.Κ. 47150 Άρτα

Τηλ. 26810 50499, 50341 και στο e-mail:  grampt@uoi.gr

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του “ΠΜΣ Πληροφορικής και Δικτύων“.

Προκήρυξη

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!