Μάθετε πώς να υποβάλλετε αίτηση στο μεταπτυχιακό

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: ΠΜΣ “Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία”

της Έλενας Χαβαλεδάκη

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία» (ΦΕΚ 2548/τ.Β ́/27.06.2019), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία / M.Sc. in «Global Environmental Change, Management and Technology» με τρεις κατευθύνσεις:

  1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας (Environmental Policy and Biodiversity Conservation)
  2. Οικολογική Μηχανική, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (Ecological Engineering, Energy and Climate Change)
  3. Research in Environmental Sciences (Έρευνα στις Επιστήμες Περιβάλλοντος)

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα Πλανητικής Περιβαλλοντικής Αλλαγής, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.

Εισαχθέντες

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα εισαχθούν κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συνολικά και για τις τρεις Κατευθύνσεις. Στο Π.Μ.Σ. δεκτοί/ες γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Θετικών, Γεωπονικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιστημών, και Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχων άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας. Επιπρόσθετα, υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν τελειόφοιτοι/τες των ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση προσκόμισης σχετικής Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Προπτυχιακών Σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Α ́ εξάμηνο του Π.Μ.Σ.

Διάρκεια & Δίδακτρα

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται τον Οκτώβριο 2023 και η ολοκλήρωση του, με την κατάθεση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής, τον Φεβρουάριο 2025. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, που συνδυάζει δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία» απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.500€ και καταβάλλονται σε δόσεις.

Δήλωση υποψηφιότητας

Πλανητική Περιβαλλοντική ΑλλαγήΟι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59 ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχοντας ακολουθήσει προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Οι υποψήφιοι/ες για κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία»  παρέχονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. .

Επιπλέον πληροφορίες δίνονται στα τηλ: 22510 36212 και 36246 και μέσω e- mail, στη διεύθυνση: mscglobalchange@env.aegean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εδώ την Προκήρυξη.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!