ΠΜΣ “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Βιώσιμη Ανάπτυξη” 

της Δανάης Στελλάκη 

Με λίγα λόγια

Προκηρύσσεται , για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  απο τα τμήματα: Περιβάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος και Τεχνών Ήχου και Εικόνας, της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, του Ιονίου Πανεπιστημίου, νέο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ο τίτλος του προγράμματος, που  οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18/29-05-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3610/29.08.2020, τ. Β’), είναι : «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (New Technologies in Environmental Education and Sustainable Development) . Οι διαθέσιμες θέσεις για το φετινό ακαδημαϊκό έτος ανέρχονται στις 30 , το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης , καθώς απονέμεται και αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.   

Το αντικείμενο σπουδών

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η σύνδεση των νέων τεχνολογιών και με τον κλάδο της Εκπαίδευσης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι μέσω αυτού,  θα χτίσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν,  σχετικά με το αντικείμενο εκπαιδευτικά προγράμματα και να μεταδώσουν την ορθή χρήση των φυσικών πόρων και την αειφόρου ανάπτυξης.    

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του ΔΜΠΣ οργανώνεται σε τρία εκπαιδευτικά εξάμηνα.

Τα 2 πρώτα εξάμηνα, θα γίνουν είτε δια ζώσης , επιτρεπόμενων των συνθηκών , είτε διαδικτυακά ( με την κατάλληλη πλατφόρμα τήλε- εκπαίδευσης) και περιλαμβάνουν την παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων. Ειδικότερα, θα εκπονούνται  παρουσιάσεις  των βασικών  εννοιών, σεμινάρια και εργαστήρια σε συνδυασμό με επιπρόσθετο ερευνητικό /καλλιτεχνικό υλικό , το οποίο ,θα πηγάζει από τις ατομικές ή ομαδικές εργασίες των φοιτητών . Επιπρόσθετα, η  διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στα ελληνικά, εκτός αν υπάρξουν ξενόγλωσσοι προσκεκλημένοι ομιλητές.

Τέλος, ο τρόπος εξέτασης της  εκάστοτε εκπαιδευτικής ενότητας θα ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου.  

Το τρίτο και τελευταίο εξάμηνο, θα είναι αφιερωμένο στην διενέργεια  μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η εργασία αυτή, θα είναι επιβλεπόμενη από κάποιον διδάσκοντα και υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά.

Υποβολή αιτήσεων 

Στο παραπάνω μεταπτυχιακό πρόγραμμα, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ελληνικών Α.Ε.Ι ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης καθώς και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, καλούνται να κάνουν αίτηση και πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών στα παρακάτω αντικείμενα:

 1. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 2. Θετικές Επιστήμες
 3. Πολιτισμικό Περιβάλλον
 4. Περιβαλλοντική Επικοινωνία
 5. Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη

Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι σχολών των ανωτέρω αντικειμένων , οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί , έχουν δικαίωμα ολοκλήρωσης της εγγραφής εάν έχουν αποφοιτήσει την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς από τις 15-10-2020 έως τις 15-11-2020 :

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, διαθέσιμη στον ιστοχώρο του ΔΠΜΣ (https://envi.ionio.gr/n-tees/gr/).
 2. Φωτοτυπία 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • 2 πρόσφατες φωτοτυπίες στο πίσω μέρος των οποίων είναι απαραίτητο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
 1. Τίτλους σπουδών (συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
 2. Τίτλος πιστοποίησης ,τουλάχιστον, καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ (και της συγκεκριμένης ειδίκευσης ή ειδικεύσεων).
 • 2 τουλάχιστον συστατικές επιστολές
 1. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπωςεργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών κ.ο.κ.

-Να αποσταλούν στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Τμήμα Περιβάλλοντος – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μινώτου Γιαννοπούλου, Παναγούλα

29100 Ζάκυνθος

με την ένδειξη “Υποψηφιότητα για το ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

– Υπόψιν κ. Γιαννούλη Γεωργία”.

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων

Θα πραγματοποιηθεί  συνέντευξη των υποψηφίων εντός του μηνός Δεκεμβρίου είτε με φυσική παρουσία, είτε με τηλεδιάσκεψη. Η επίδοση που θα καταγραφεί στην συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων , οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα ορισμένα από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ. Τα ονόματα των επιλαχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα των 2 τμημάτων και του ΔΠΜΣ , καθώς οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν προσωπικώς.

Τέλη-Υποτροφίες

Τα τέλη φοίτησης του μεταπτυχιακού αυτού τμήματος ανέρχονται στα 2.600 και αποπληρώνονται είτε εφάπαξ ,με την ολοκλήρωση της εγγραφής, είτε σε δόσεις όπως αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ .Ωστόσο, ποσοστό έως 30% κατά μέγιστο των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας, στο το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, κατά την οποία , ο μεταπτυχιακός φοιτητής που σημείωσε την καλύτερη απόδοση μεταξύ των υπολοίπων θα απαλλαχθεί από την καταβολή των τελών φοίτησης του επόμενου εξαμήνου. Βασική προϋπόθεση για την παροχή της υποτροφίας  είναι , φυσικά, η επιτυχής ολοκλήρωσή της παρακολούθησης όλων των Διδακτικών Ενοτήτων.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!