ΠαΠει: Π.Μ.Σ. Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

της Ιωάννας Γιαννοπούλου

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠαΠει) διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους υποψήφιους φοιτητές με απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται τις οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, να διοικούν εκπαιδευτικές μονάδες, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

Με την περάτωση των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ. «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» στο ΠαΠει οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα οικονομικά ζητήματα των σχολικών μονάδων, να διερευνούν και να σχεδιάζουν αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πολιτικές και προγράμματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επιπλέον, θα αντιλαμβάνονται τη συμβολή του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση των πόρων αλλά και την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Βασικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. του ΠαΠει

Διάρκεια:

 • πλήρους φοίτησης, εντατικού προγράμματος ενός έτους (δύο εξάμηνα μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο), και
 • μερικής φοίτησης δύο ετών.

Για την απόκτηση του Διπλώματος απαιτούνται εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS), εκ των οποίων εξήντα (60) αφορούν τα μαθήματα των δύο εξαμήνων και οι δέκα πέντε (15) αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία.

Προϋποθέσεις υποψηφίων

 • Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Γίνονται δεκτές και αιτήσεις από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 07/09/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (εδώ).
 • Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψηφίους).
 • Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε σφραγισμένους φακέλους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είτε αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : msc-econedu@unipi.gr
  Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής: (εδώ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 για όσους είναι τελειόφοιτοι στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποδοχής/εισαγωγής τους στο πρόγραμμα δέχονται ότι θα εγγράφουν μόνον εφόσον γίνουν πτυχιούχοι μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Η βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του αντίστοιχου έτους.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή).
 • Βεβαιώσεις και άλλα αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 • Βεβαιώσεις για επιπλέον προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν).
 • Δύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω Skype είτε δια ζώσης.

Κανονισμός διδάκτρων-προγράμματος

 • Για την επιτυχή παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης που ανέρχεται σε 3.500 ευρώ και τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις (Σεπτέμβριος – Ιανουάριος – Μάιος).
 • Οι διαλέξεις των μαθημάτων, διάρκειας 3 ωρών, θα γίνονται κάθε Παρασκευή (16:00 – 22:00) και Σάββατο (8:30 – 16:00).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με courier ή με συστημένη επιστολή στη γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, ημιώροφος, γραφείο 110)
Τηλ.: 210 4142081, 210 4142159, 210 4142077,

Fax: 210 4142346
emailmsc-econedu@unipi.gr
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 – 14.00.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.msc-econedu.gr) ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, (5ος Όροφος, Γραφείο 518, Δευτέρα και Τετάρτη 13:00-18:30, (e-mail: despoinanimo@unipi.gr, τηλ. 2104142291, κιν. 6972831319) ή στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ, Καθηγητή κον Μιχάλη Χλέτσο (e-mail: mchletsos@unipi.gr ).

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!