Παν.Κρήτης: ΠΜΣ “Μαθηματικά και Εκπαίδευση”

του Γιάννη Λαγού

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύθηκε το 1973 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1977-78. Διαθέτει πέντε σχολές, με δεκαέξι τμήματα που καλύπτουν έναν ευρύτατο επιστημονικό χώρο. Τα προγράμματά του είναι αρκετά υψηλού επιπέδου και τα  προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά. Κάθε χρόνο οργανώνει πολλά προγράμματα εκπαίδευσης, σεμινάρια και θερινά σχολεία σε εξειδικευμένα αντικείμενα για νέους επιστήμονες και επαγγελματίες.

Αντικείμενο του ΠΜΣ Μαθηματικά και Εκπαίδευση Aντικείμενο 

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών πραγματοποιεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  με τίτλο : “Μαθηματικά και ΕκπΜαθηματικά και Εκπαίδευσηαίδευση”.

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα Μαθηματικά και την Εκπαίδευση. Σκοπός του είναι η προαγωγή της γνώσης σε γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών που συνδέονται με την Εκπαίδευση. Οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) αναμένεται να έχουν υψηλή κατάρτιση στα Μαθηματικά της Εκπαίδευσης και στη Διδακτική των Μαθηματικών με δυνατότητες απασχόλησης  ως στελέχη στην εκπαίδευση, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Προϋποθέσεις 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Επιστημών Αγωγής της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Απαραίτητα δικαιολογητικάΜαθηματικά και Εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της αίτησης:

  1. Αίτηση εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
  4. Αντίγραφα πτυχίων της Αγγλικής ή άλλα πιστοποιητικά.
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές. Για υποψηφίους που απασχολούνται στην εκπαίδευση, η μία συστατική επιστολή μπορεί να είναι από άτομο του χώρου εργασίας τους.
  6. Άλλες διακρίσεις (π.χ. άλλοι τίτλοι σπουδών, υποτροφίες, επιδόσεις σε εξετάσεις (πχ GRE, TOEFL) ή διαγωνισμούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Διαγωνισμός Μαθηματικής Εταιρείας), κλπ.).
  7. Σύντομη περιγραφή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου.
  8. Αντίγραφο πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και για απόφοιτους ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση της πιστοποίησης του οργανισμού ΔΟΑΤΑΠ.
  9. Για την εγγραφή του υποψηφίου τα αντίγραφα των δικαιολογητικών -όπου απαιτείται- πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Κριτήρια Επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής είναι: η συνέντευξη , η γραπτή εξέταση, η επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα όπως περιγράφονται στους κανονισμούς των μεταπτυχιακών σπουδών. Φοιτητές και φοιτήτριες με μέσο όρο στην αναλυτική τους βαθμολογία μεγαλύτερο ή ίσο του 8 κατά το χρόνο των εξετάσεων θα γίνονται αυτομάτως δεκτοί στο Πρόγραμμα. Ο Αριθμός εισακτέων είναι 15 άτομα/έτος.

Διαδικασία

Ως καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.Ενώ η ημερομηνία διαδικτυακών γραπτών εξετάσεων είναι το: Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00-13:00. Οι διαδυκτιακές συνεντεύξεις για το ΠΜΣ στα Μαθηματικά και Εκπαίδευση είναι το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021.Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ή για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με email.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!