Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Master “Βυζαντινός Κόσμος”

της Γιολάντας Τσαβδάρη

Το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει 50 θέσεις για τους ενδιαφερόμενους του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.). Οι ενδιαφερόμενοι του προγράμματος «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους με στόχο την κάλυψη των 50 θέσεων. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3180 B΄/02-08-2018).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. Για να την βρείτε, πατήστε εδώ.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Τα πτυχία Ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική και επαγγελματική εμπειρία. Όπως επίσης και η τυχόν επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας επιπέδου Β2 (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής) ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό, η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας θα πιστοποιηθεί μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Επιπλέον, ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή αντίγραφα συγγραφικού έργου, εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Υποβολή δικαιολογητικών

Η υποβολή των δικαιολογητικών πραγματοποιείται έως 09/10/2020 στην γραμματεία του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

Παλαιό Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο

Τ.Κ. 24100 , Καλαμάτα

με την ένδειξη για το ΠΜΣ «Βυζαντινός Κόσμος»

τηλ. 27310-28833, 27210-65132, 6932-305407,

 e-mail: inevyp@uop.grpmsbyzantinoskosmos@gmail.com

Ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30-13:00 στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών.

Δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται…

Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής. Αφού πρώτα γίνει συνέντευξη στους υποψήφιους και συνεκτιμηθούν τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας:

α) Ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός επιτυχίας στα 3 πιο συναφή με το ΠΜΣ μαθήματα, τα οποία θα ορισθούν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ως εξής:

 • 15% για τον βαθμό του πτυχίου και
 • από 5% για τη βαθμολογία σε κάθε ένα από τα τρία πιο συναφή μαθήματα.

β) Η παρουσία του υποψηφίου στη συνέντευξη (20%).

γ) Προηγούμενη επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία (20%).

δ) Η επαρκής γνώση κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (20%).

ε) Ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (5%

στ) Οι συστατικές επιστολές (5%).

Δίδακτρα

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υποχρεωτική η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 2.100 ευρώ. Το ποσό θα χωριστεί σε 700 ευρώ ανά εξάμηνο, το οποίο θα καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Επιπλέον στο ΠΜΣ μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Όμως, δικαίωμα συμμετοχής στο ΠΜΣ δεν έχουν όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι παράλληλα σε άλλο ΠΜΣ.

Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων, όπως και τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. στην ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020-2021».

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!