ΠαΠει: Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών – MSc in Accounting and Control in Businesses and Public Sector» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση και βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών, που εργάζονται ή προτίθενται να εργασθούν σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, με γνώσεις υψηλής στάθμης, ανάλογες των αναγκών της συγκεκριμένης ειδίκευσης καθώς επίσης και την ανάπτυξη των σύγχρονων αρχών και μεθόδων αποτελεσματικής διοίκησης των Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» (MSc in Accounting and Control of Businesses and Public Sector).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Διάρκεια σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Λογιστική

Οι σπουδές διαρκούν:

 • τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, και
 • τέσσερα (4) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Κόστος παρακολούθησης 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 7500 ευρώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά εδώ ή χορηγείται από το τμήμα ΟΔΕ. Συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά, για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν. Απαραίτητα είναι τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το τμήμα ΟΔΕ ή ηλεκτρονικά).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (δεκτές αιτήσεις από υποψηφίους/ υποψήφιες που θα καταστούν πτυχιούχοι/ πτυχιούχες την περίοδο Σεπτεμβρίου 2022.
 4. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους/ όσες έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής.
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο αναγράφεται βαθμός πτυχίου.
 6. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας, επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο.
 7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.
 8. Φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Εάν υπάρχουν:

 1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές.
 2. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 3. Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα αξιολογηθούν με βάση τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν και με προσωπική συνέντευξη από Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες βρίσκουν την προκήρυξη για το ΠΜΣ εδώ και μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακάτω:

 • ιστοσελίδα του ΠΜΣ
 • ιστοσελίδα του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς, 185 34)
 • στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210-414 2110, 2181
 • μέσω e-mail: mscacc@unipi.gr και helenf@unipi.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!