Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών: ΠΜΣ Επιστήμες Αποκατάστασης

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Τα Τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciencesμε ειδικεύσεις στη Λογοθεραπεία, τη Νοσηλευτική και τη Φυσικοθεραπεία. Το ΔΠΜΣ πραγματεύεται τις εφαρμογές και τις παρεμβάσεις των Επιστημών Υγείας στο πλήρες φάσμα των παθολογικών καταστάσεων και των πληθυσμιακών ομάδων.   

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ

Στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ προάγεται η διεπιστημονικότητα στον τομέα της αποκατάστασης με σκοπό την καλύτερη, έγκυρη και ασφαλή υπηρέτηση της υγείας του ατόμου. Οι φοιτητές/ φοιτήτριες διευρύνουν την εμπειρία τους κι εμβαθύνουν τη γνώση τους στην αποκατάσταση των ασθενών μέσω παρεμβάσεων και προγραμμάτων θεραπευτικής και παρηγορητικής προσέγγισης. Επιπλέον, διεξάγουν έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και για την ανάπτυξη μεθοδολογικών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον χώρο της αποκατάστασης. Απώτερος στόχος είναι η κατάρτιση των επιστημόνων υγείας με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την κλινική λογοθεραπευτική, νοσηλευτική και φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες μπορούν εδώ να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τις 31/12/2021. Εντός της προθεσμίας, κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί έως και τριάντα (30) φοιτητές/ φοιτήτριες, που θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι από τα Τμήματα:

 • Λογοθεραπείας, με ειδίκευση Λογοθεραπείας,
 • Νοσηλευτικής, με ειδίκευση Νοσηλευτικής,
 • Φυσικοθεραπείας, με ειδίκευση Φυσικοθεραπείας.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν και:

 • οι πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • οι τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης των Επιτροπών Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΔΠΜΣ προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

Κριτήρια επιλογής

Για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα εξής:

 • βαθμός πτυχίου, στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 5 μόρια
 • αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας: Γ2/ C2 ή Γ1/C1, 5 και 2 μόρια, αντίστοιχα
 • μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: 0-5 μόρια
 • επιστημονική δραστηριότητα, δηλαδή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια: 0-5 μόρια
 • επαγγελματική εμπειρία συναφή με την αποκατάσταση: 0,5 μόρια ανά έτος για τα πρώτα 10 έτη
 • συνέντευξη ενώπιον της Ε.Α.Υ.: 0-30 μόρια

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ανά έτος ορίζεται στους τριάντα, κατά ανώτατο όριο, δηλαδή δέκα από την ειδίκευση της Λογοθεραπείας, δέκα από την ειδίκευση της Νοσηλευτικήςδέκα από την ειδίκευση της Φυσικοθεραπείας. Εάν οι εισακτέοι μιας ή δύο ειδικεύσεων είναι λιγότεροι των δέκα, τότε μπορούν να αυξηθούν οι εισακτέοι άλλης ή άλλων ειδικεύσεων. Δυνατότητα αύξησης του αριθμού των εισακτέων με ανώτατο όριο τους τριάντα εννέα, υπάρχει μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας των φοιτητών/ φοιτητριών, που ορίζονται σε δεκατρείς από κάθε ειδίκευση. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αξιολόγηση υποψηφίων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής συγκροτούνται Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.), μία για κάθε ειδίκευση και γίνεται σε τρία στάδια:

 • έλεγχος των τυπικών προσόντων και του φακέλου του υποψηφίου/ της υποψήφιας
 • συνέντευξη του υποψηφίου/ της υποψήφιας (η ημερομηνία ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ)
 • κατάρτιση καταλόγου από την Ε.Α.Υ. με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Διάρκεια σπουδών

Η ημερομηνία έναρξης του ΔΠΜΣ είναι η 21/2/2022 και έχει διάρκεια 18 μήνες. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και κλινική άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν εδώ να λάβουν πληροφορίες για τη δομή του.

Κόστος παρακολούθησης 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 1.800 ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις:

 • 600 ευρώ έως 21/2/2022
 • 600 ευρώ κατά την εγγραφή του β’ εξαμήνου
 • 600 ευρώ κατά την εγγραφή του γ’ εξαμήνου

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά εδώ έως τις 31/12/2021.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στο Τμήμα Λογοθεραπείας, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός της προθεσμίας:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από μέλος Δ.Ε.Π.).
 6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια / ημερίδες, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
 7. Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που να πιστοποιεί τη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 8. Βεβαίωση προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με τις επιστήμες υγείας.
 9. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας.
 10. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες βρίσκουν την προκήρυξη για το ΔΠΜΣ εδώ και μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακάτω:

Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Τμήμα Λογοθεραπείας

Ακρωτηρίου και Αυλίδος 2

Ταραμπoύρα Τ.Κ. 26334

Πάτρα

 • στο τηλέφωνο της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών: (+30) 2610 962801-3, γραμματέας Βασίλειος Μαυροειδής

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!