πανεπιστήμιο μακεδονιας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

της Αντωνίας Γιαμαίου

Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Στο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους χρωστούν μέχρι 5 μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση.

Γιατροί

Στην β΄ φάση αξιολόγησης, ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί μ.ό. της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στο τμήμα του 7ου κύκλου του ΠΜΣ θα είναι, κατ’ ανώτατο όριο, 40. 

Πρόγραμμα ΣπουδώνΠανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Π.Μ.Σ  διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή αγγλική ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι το παρακάτω:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 1. Μάνατζμεντ για Οργανισμούς Φροντίδας Υγείας (Management in Health Service Organizations) 6 ECTS
 2. Ποσοτικές Μέθοδοι στην Υγεία (Quantitative Methods in Health Care) 6 ECTS
 3. Οικονομικά της Υγείας (Health Economics) 6 ECTS
 4. Βελτίωση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας (Quality Improvement in Health Services) 6 ECTS
 5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα) 6 ECTS

Μαθήματα Επιλογής:

 1. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (Health Information Systems)
 2. Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία (Organizational Behavior and Leadership)
 3. Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας (Economic Evaluation in Health Care)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικητική Λογιστική στην Υγεία (Financial Management and Managerial Accounting in Health Care) 6 ECTS
 2. Διοίκηση Λειτουργιών στις Υπηρεσίες Υγείας (Operations Management in Health Care Services) 6 ECTS
 3. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resource Management) 6 ECTS
 4. Πολιτική Υγείας (Health Policy) 6 ECTS
 5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα) 6 ECTS

Μαθήματα Επιλογής:

 1. Μάρκετινγκ (Marketing)
 2. Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση (Decision Making Tools and Optimization)
 3. Στατιστική Ανάλυση και Αξιολόγηση Δεδομένων (Statistical Analysis and Data Evaluation)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Διπλωματική Εργασία (Thesis) 30 ECTS

Σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα κόστος φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.500€ συνολικά. Κάθε εξάμηνο καταβάλλονται 1.500€ σε δύο δόσεις των 750€.

Αίτηση και δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. (email: mhm@uom.edu.gr) έως 10 Ιανουαρίου 2022.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάψουν είναι:

 1. 1.Έντυπη αίτηση(επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο στην Ανακοίνωση). 2Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   Επίσημο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.
  5Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 2. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς
 3. Επιπρόσθετα προσόντα(εάν υπάρχουν): π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις – βραβεία κ.α.
 4. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με email: mhm@uom.edu.gr και στο τηλέφωνο 2310-891190 (κατά τις ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας Τρίτη-Παρασκευή 11:00-14:00).ΠΑΜΑΚ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Η κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας πραγματοποιείται: α) ταχυδρομικά (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, υπόψη: ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ,  τηλ.: 2310  891-190)  ή β) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: mhm@uom.edu.gr), όπου θα επισυνάπτονται συγκεντρωτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!