Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πληροφοριακά Συστήματα 

της Γιολάντας Τσαβδάρη

Η έναρξη του 26ου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.») ανακοινώθηκε από τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)».

Στο παραπάνω πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν: α) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και β)  και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.

πληροφοριακά συστήματα

Το ανώτατο όριο εισακτέων στο πρόγραμμα είναι 70 άτομα. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο 2022 ενώ οι αιτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν  σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου της από το ΔΟΑΤΑΠ).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται απευθείας από τους συνιστώντες στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.
 • Νόμιμα επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Επιπλέον για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή που το εξέδωσε.
 • Επιπρόσθετα προσόντα (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, πιστοποίηση γνώσης Η/Υ, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις-βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, παρακολούθηση σεμιναρίων κλπ).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Κριτήρια αξιολόγησης

 1. Συνυπολογισμός του γενικού βαθμού πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 50%) και της βαθμολογίας αξιολόγησης του υποψηφίου στη συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 50%).
 2. Υπολογισμός αναγνωρισμένης επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα ή βεβαιώσεις αυτού του φορέα.
 3. Επιπρόσθετα προσόντα (επιστημονικές δημοσιεύσεις, ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακός τίτλος, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια κ.α.).

Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής

 • Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 • Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι αποκλειστικά και μόνο σε μορφή .pdf, να φέρουν ονομασία και αρίθμηση όπως παραπάνω π.χ. 1_Αίτηση, 2_Βιογραφικό, 3_Αντίγραφο Πτυχίου κλπ., και να συμπιεστούν όλα μαζί σε ένα αρχείο zip με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (π.χ. Παπαδόπουλος_Ιωάννης.zip)
 • Το αρχείο zip μαζί με τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων υποβάλλονται σε αρχείο doc.

Πληροφορίες

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η’, Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας), Εγνατίας 156, TK 546 36, Θεσσαλονίκη.

Τηλ: 2310-891514, Fax: 2310-891563,

‘Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης Tρίτη, Πεμπτη, Παρασκευή: 10:00 – 14:00.

Ε-mail: aloukidou@uom.edu.gr misgrad@uom.edu.gr

Website, Blog 

Twitter: @mis_uom

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!