Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων

του Γιάννη Λαγού

Διοίκηση Επιχειρήσεων Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1948 με έδρα την Θεσσαλονίκη. Το Πανεπιστήμιο σήμερα αποτελείται από τέσσερις Σχολές, οι οποίες χωρίζονται σε οκτώ Τμήματα και σπουδάζουν περίπου 16.000 φοιτητές. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σχετικά με την Οικονομική Επιστήμη, τα Χρηματοοικονομικά, την Διοίκηση Επιχειρήσεων, τις Διεθνείς Σπουδές και τα Πληροφοριακά Συστήματα.

Το Πρόγραμμα

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει για 23η χρονιά Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων. Στους αποφοίτους απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς. Το πρόγραμμα ενσωματώνει νέες και καινοτόμες τεχνολογίες εκμάθησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας και στις απαιτήσεις των καιρών.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία  ακαδημαϊκά εξάμηνα και δεκτοί γίνονται οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων  ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν είναι μέχρι ογδόντα (80). Για τους εισερχόμενους στο πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων, το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €5.000.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 12 Νοεμβρίου 2021 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., σε φυσικό φάκελο, την αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο (δύο δεκαδικά) ή παράρτημα διπλώματος.
 5. Δύο (2) εμπιστευτικές συστατικές επιστολές, η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο.
 6. Επικυρωμένο Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
 8. Βεβαίωση από την επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζεται (ή έχει εργαστεί) ο υποψήφιος που να περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες της διοικητικής θέσης (ή των θέσεων) που κατείχε.
 9. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).
 10. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Μια φωτογραφία τύπου Ταυτότητας.

Κριτήρια αξιολόγησης

Βαθμός πτυχίου: 35%

Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εμπειρία: 35%

Επιπρόσθετα προσόντα: 15%

Συνέντευξη: 15%

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!