Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προγράμματα για τη Ψυχολογία

της Ελευθερίας Χασάπη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προκηρύσσονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως απαριθμούνται αναλυτικά στην προκήρυξη εδώ. Τα εν λόγω ΠΜΣ θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2022.

Τμήμα Ψυχολογίας

Από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσονται 75 θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές, με στόχο την απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

Προγράμματα Μάστερ για τη Ψυχολογία
 • 17 θέσεις για το θεωρητικό πρόγραμμα Μάστερ στην Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία (1)
 • 10 θέσεις για το εφαρμοσμένο πρόγραμμα Μάστερ στη Σχολική Ψυχολογία (2)
 • 30 θέσεις για το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (3)

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων

Για τα δύο Θεωρητικά Προγράμματα Μάστερ μπορούν να καταθέσουν αίτηση πτυχιούχοι οποιασδήποτε σχολής, ενώ για το Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας μπορούν να καταθέσουν αίτηση αποκλειστικά πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης στο Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση είναι πτυχίο Ψυχολογίας ή πτυχίο σε οποιανδήποτε από τις Επιστήμες της Αγωγής ή πτυχίο Τμήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση, όλα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Διδακτορικά Προγράμματα

 • 9 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας (1)
 • 9 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (2).

Υποβολή Αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η  Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές. Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση όπως επισυναφθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων ή Βεβαίωση Αποφοίτησης.
 3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 4. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
 6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Δίδακτρα

Προγράμματα επιπέδου Μάστερ:
 • 5.125€ για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις.
Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:
 • 10.250€ Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • 8.000€ Μάστερ στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση
 • 10.000€ Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)
 • 7.500€ Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • 6.500€ Μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.Ψυχολογία

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
 • Συνολικό ποσό διδάκτρων 4.000€, Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ
 • Συνολικό ποσό διδάκτρων 6.500€ (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
 • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων 1.250€ κάθε έτος (625€ το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι 9.000€.

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές): Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους 1.000€ το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Γενικές Πληροφορίες 

Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ.: 22 89 2086
Φαξ: 22 895075
email: maro@ucy.ac.cy
Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
Τηλ.: 22893420
Φαξ: 22895045
email: damianou.elena@ucy.ac.cy ή maro@ucy.ac.cy

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!