Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών

της Έλενας Νάστου

Το Τμήμα Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης καλεί αποφοίτους αντίστοιχων τμημάτων για πραγματοποίηση Μεταπτυχιακών (Masters) ή και Διδακτορικών (PhD) Σπουδών.

Υποβολή Αιτήσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δεκτές γίνονται οι αιτήσεις από υποψηφίους οι οποίοι έχουν ήδη κάποιο πτυχίο – δίπλωμα ή είναι τελειόφοιτοι από Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΑΤΕΙ) ή από αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού, με συναφές αντικείμενο.

Σκοπός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στόχος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η επέκταση και η ενίσχυση των γνώσεων και η κατανόηση στις περιοχές ειρήνευσης του προγράμματος, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα συμπεριλαμβανομένης και μιας ετήσιας μεταπτυχιακής εργασίας.

Περίοδος Αποδοχής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Υπάρχουν δύο περίοδοι κατά τις οποίες γίνεται η αποδοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και αυτές είναι οι ακόλουθες. Μια κατά το χειμερινό εξάμηνο με έναρξη σπουδών το επόμενο εαρινό εξάμηνο και μια το εαρινό εξάμηνο με έναρξη των σπουδών το επόμενο χειμερινό εξάμηνο.

Αίτηση κατά το χειμερινό εξάμηνο

Η κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να γίνει στις 31 Οκτωβρίου, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 15 Δεκεμβρίου και η έναρξη σπουδών θα πραγματοποιηθεί το επόμενο εαρινό εξάμηνο.

Αίτηση κατά το εαρινό εξάμηνο

Η κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να γίνει στις 31 Μαρτίου, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 31 Μαΐου και η έναρξη σπουδών θα πραγματοποιηθεί το επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο.

Υποβολή Αιτήσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα http://postgrad.cict.uoc.gr και από εκεί θα μπορούν να επεξεργαστούν την αίτηση τους καθώς και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλουν την οριστικά την αίτηση τους πριν την λήξη της χρονικής προθεσμίας.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση είναι τα ακόλουθα: (Προσοχή: Τα αρχεία που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι αρχεία τύπου pdf μεγέθους έως και 2MB και συνολικό μέγεθος αρχείων έως και 20MB).

  1. Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος (Αίτηση Μέρος 2ΜΔΕ).
  2. Έκθεση προσωπικών στόχων, εργασιακών ενδιαφερόντων και συσχέτιση με το επιδιωκόμενο τίτλο ΜΔΕ (Αίτηση Μέρος 3 ΜΔΕ).
  3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.
  4. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων.
  5. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά.
  6. Αντίγραφα εργασιών η εκτενής περιγραφή τους.
  7. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου.
  8. Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές (Έντυπο Συστατικής Επιστολής ΜΔΕ). Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να σταλούν απευθείας από τον συντάκτη στην διεύθυνση: pgram@csd.uoc.gr. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψήφιους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.
  9. Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στη πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους.

Ιδρύματα Αλλοδαπής

Για όσους ο τίτλος του πρώτου κύκλου σπουδών είναι από ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να γίνει αναγνώρισή του τίτλου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) http://www.doatap.gr/gr/index.php.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Σε περίπτωση όπου οι αίτηση γίνει δεκτή ο κάθε υποψήφιος για την εγγραφή του στο ΠΜΣ υποχρεούται να προσκομίσει επίσημο αντίγραφο του πτυχίου ή ισότιμου πιστοποιητικού σπουδών και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Για τη φωτογραφία η οποία συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση, μπορούν να επισυνάπτονται αρχεία τύπου .png, .jpeg, μέγιστου μεγέθους 200px *200px.

Επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του τμήματος καθώς και να επικοινωνήσουν με την γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Τ.Κ. 70013

Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ:+30 2810 393592

e-mail:pgram@csd.uoc.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!