Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ιστορία της Τέχνης

της Ελευθερίας Χασάπη

Για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 προκηρύσσεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ΠΜΣ: «Ιστορία της Τέχνης». Οι θέσεις του προγράμματος δεν μπορούν ετησίως να ξεπερνούν τις 30. Η εξέταση των υποψηφίων περιλαμβάνει το στάδιο της συνέντευξης και της προφορικής και γραπτής εξέτασης στην Ιστορία της Τέχνης της Δύσης από την Αναγέννηση μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα. Επίσης, θα εξεταστούν γραπτά σε μια ξένη γλώσσα της επιλογής τους, την οποία θα δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής τους.

Ιστορία Τέχνης

Δυνατότητα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και υποβολή αίτησης

Οι υποψήφιοι του προγράμματος καλούνται να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα ώστε να επεξεργαστούν και να υποβάλλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά οριστικά πριν την λήξη της προθεσμίας, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 17/02/2022.

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν τα κατωτέρω:

α. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα.

β. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ιστορία Τέχνης

γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

δ. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψήφιου/ιας.

ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται είναι το επίπεδο B2.

στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση (250-500 λέξεις) για ένα θέμα Ιστορίας της Τέχνης όπου να αναδεικνύεται η συγκρότηση του/της υποψήφιου/ας σε ζητήματα ιστορίας της τέχνης.

ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.

η. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψήφιου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της.

θ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Ειδικά για τις συστατικές επιστολές

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

  1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής επιστολής στην διεύθυνση historyarchaeology@ia.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Ιστορία της Τέχνης»,
  2. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,
  3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης,
  4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη.

Σχετικά με τις εξετάσεις

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Ιστορία της Τέχνης θα διενεργηθούν την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00-14:30, στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλου. Λόγω των ειδικών επιδημιολογικών συνθηκών παρακαλούνται οι υποψήφιοι να παρακολουθούν συχνά την ιστοσελίδα του Τμήματος για τυχόν αλλαγές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28310/77379-77337

Ιστοσελίδα

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!