Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μεταπτυχιακό «Γλωσσολογία»

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μεταπτυχιακό «Γλωσσολογία»

της Πέγκυ Κτιστάκη

Ανακοινώνεται η προκήρυξη Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα «Γλωσσολογία», που αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και η έναρξή του θα πραγματοποιηθεί το εαρινό εξάμηνο. Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι έως 13 και η επιλογή αυτών θα κριθεί μετά από Εισαγωγικές Εξετάσεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος «Γλωσσολογία», θα οδηγήσει τους φοιτητές στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει ένα μήνα και συγκεκριμένα από τις 9/11/2022 έως και τις 9/12/2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr/ .

Γενικά

Η φοίτηση του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού θα πραγματοποιηθεί δωρεάν και περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 εξάμηνα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Οι φοιτητές του προγράμματος έχουν επίσης τη δυνατότητα είτε μερικής φοίτησης, είτε αναστολής αυτής.

Προαπαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο Πτυχίου (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών)
  • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο υποψήφιος εξετάζεται στη γλώσσα που έχει δηλώσει)
  • Έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1000 λέξεις)
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Επιπλέον στοιχεία θα συνεκτιμηθούν (π.χ. δημοσιεύσεις, έρευνες, διακρίσεις, εργασίες κ.λπ.)
  • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας (σε περιπτώσεις αλλοδαπών υποψηφίων)

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μεταπτυχιακό «Γλωσσολογία»Ενδείκνυται η αποστολή Συστατικών Επιστολών, με τη διαφορά ότι η κατάθεσή τους δεν θα γίνεται από τους υποψήφιους, αλλά κατ’ ευθείαν από τους συντάκτες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση pgrad@phl.uoc.gr, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Προσοχή! Καθένα από τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να υποβάλλεται σε αρχείο PDF και να μην ξεπερνά τα 2MB το καθένα, ενώ συνολικά τα αρχεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20ΜΒ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ευανάγνωστα και ολοκληρωμένα (και όχι σε μορφή φωτογραφίας), αλλιώς η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Εξετάσεις

Οι εισαγωγικές εξετάσεις χωρίζονται σε δύο μέρη και περιλαμβάνουν και γραπτή και προφορική δοκιμασία. Συγκεκριμένα, οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης στις 23/1/2023 και ώρα από τις 11.30 έως τις 14.30, ενώ οι προφορικές θα γίνουν είτε την ίδια ημέρα στις 23/1/2023, είτε την επόμενη στις 24/1/2023. Η οριστική ημερομηνία των προφορικών θα γίνει γνωστή στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Εφόσον οι υποψήφιοι περάσουν επιτυχώς τις εισαγωγικές εξετάσεις, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των τίτλων και εγγράφων που έχουν καταθέσει από αρμόδια πρόσωπα.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου για πιθανές ανακοινώσεις, περαιτέρω πληροφορίες και την εξεταστέα ύλη, που αφορά τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Επίσης, διαθέσιμη παραμένει και η Γραμματεία του τμήματος, στο τηλέφωνο 2831077306, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση pgrad@phl.uoc.gr .

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!