Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ΠΜΣ “Τεχνολογίες και Διαχείριση στις Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες”

της Αντωνίας Γιαμαίου

Το τμήμα Γεωπονίας και Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανοίγει την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό της πρόγραμμα «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών».

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού προγράμματος για τις Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες είναι η επιστημονική κατάρτιση και η ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπίων και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Γενικές Πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα τα οποία περιλαμβάνουν επτά μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ένα έτος.

Το ανώτερο όριο εισακτέων/έτος ανέρχεται στους 15 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Στο Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών Τμημάτων, Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με βαθμό μεγαλύτερο του 6,50. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Βόλο.

Η διδασκαλία των μαθημάτων σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 35% της απαιτούμενης διδασκαλίας μπορεί να γίνεται εξ’ αποστάσεως μέσω των συστημάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στο email: greentech@uth.gr της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. στο καθορισμένο, σύμφωνα με την πρόσκληση, χρονικό διάστημα.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας (στο τέλος της προκήρυξης.)
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Αντίγραφο Πτυχίου (για τους πτυχιούχους).
  4. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
  5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας Επιπέδου Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.).
  7. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας.
  8. Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον εκάστοτε συντάκτη
  9. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με εξέταση, αξιολόγηση του φάκελου υποψηφιότητας και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους έως και 25 Φεβρουαρίου 2022, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: greentech@uth.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Η διεξαγωγή της εξέτασης θα πραγματοποιηθεί 2 Μαρτίου 2022.

Η διεξαγωγή της συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί 4 Μαρτίου 2022. 

Διεύθυνση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείοgreentech@uth.gr

Ιστοσελίδα: http://www.agr.uth.gr

Γραμματεία: Αθηνά Οικονόμου τηλ. 24210 93006 

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!