Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή

της Ιωάννας Τζαναβάρη

Τα Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκήρυξε το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Γενικές πληροφορίες

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών απαιτείται:

 • η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση δεκαέξι (16) μαθημάτων (5 στο 1ο εξάμηνο, 5 στο 2ο εξάμηνο, 6 στο 3ο εξάμηνο) και
 • η εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας κατά την διάρκεια του 4ου εξαμήνου.

Η γλώσσα διδασκαλίας και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται δια ζώσης στην Λάρισα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά, που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1. Αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης σπουδών
 3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης και της πτυχιακής εργασίας)
 4. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου (συμπεριλαμβανομένων περιλήψεων τυχόν δημοσιευμένων εργασιών και στοιχείων ερευνητικών εργασιών)
 5. Αντίγραφα Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφ’ όσον υπάρχουν)
 6. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων/ Ερευνητές Α’ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων/ Προϊσταμένους Υπηρεσίας (σε περίπτωση εργαζομένων)
 7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο να αποδεικνύει την επάρκεια της γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών
 8. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας
 9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).

Προθεσμία και τρόπος υποβολής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους γίνεται στην Γραμματεία του ΠΜΣ.

Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος είναι τα εξής:

 • Ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ,
 • Απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής και η βαθμολόγησή τους γίνεται από µέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που συμμετέχουν.

Δίδακτρα και περισσότερες πληροφορίες

Το κόστος  του εν λόγω Π.Μ.Σ. ανέρχεται στα  5.000 €, ήτοι 1.250 € ανά εξάμηνο.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4485/17 το 30% των εισαχθέντων στο ΜΠΣ απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.med.uth.gr/default.aspx ή απευθυνθείτε στην κ. Α. Λεοντίτση:

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παπακυριαζή 22, Πλατεία Ταχυδρομείου, ΤΚ 41222 Λάρισα

Τηλ.: 2410-565007, e-mail: msc_publichealth@uth.gr 

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!