διακυβέρνηση ασφάλεια

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: “Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία” 

της Δέσποινας Μέγγιου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΠΜΣ) με τίτλο: «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία». Πιο συγκεκριμένα, το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Στόχος του ΠΜΣ “Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία”

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή της πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά ταυτόχρονα και η εκπαίδευση των φοιτητών και ερευνητών σχετικά με εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).

Διάρκεια φοίτησης 

Το Π.Μ.Σ. απασχολεί τους φοιτητές για τρία (3) εξάμηνα και περιλαμβάνει εξ αποστάσεως διδασκαλία αλλά και δια ζώσης στην έδρα του τμήματος, τη Μυτιλήνη. Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται τον Οκτώβριο 2021 και η ολοκλήρωση του προγράμματος τον Φεβρουάριο 2023.

Βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το εξάμηνο. Απαιτείται επίσης, η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε ποσοστό τουλάχιστον 75%. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, απαραίτητη όμως είναι η μελέτη βιβλιογραφίας και σχετικών άρθρων στην αγγλική γλώσσα.

Ειδικεύσεις ΠΜΣ “Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία” 

Κατά την διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες κατευθύνσεως :

Ι) Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων

ΙΙ) Μουσειολογία

ΙΙΙ) Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ

Πρόσκληση σε υποψήφιους

Το πρόγραμμα καλεί κάθε απόφοιτο σχολών και τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών  αλλά και τους αντίστοιχους απόφοιτους από αναγνωρισμένα τμήματα του εξωτερικού. Πτυχιούχοι των ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στρατιωτικών σχολών Ευελπίδων και της σχολής Ναυτικών δοκίμων μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Επιπλέον, εργαζόμενοι που απασχολούνται με τους κλάδους αυτούς μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους.

Οι εισακτέοι του προγράμματος αυτού ορίζονται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες συνολικά και για τις τρεις Ειδικεύσεις. Οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν στην αίτησή τους την προτίμησή τους ως προς την Ειδίκευση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν.

Επιλογή υποψηφίων

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί́ σε δυο στάδια: πρώτα, όλοι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν στη συνέχεια σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία τους στην έδρα του τμήματος, είτε διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, το διάστημα από 27 Σεπτεμβρίου έως και 01 Οκτωβρίου 2021.

Τυπικές προϋποθέσεις 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 • Πτυχίο/δίπλωμα α’ κύκλου σπουδών.
 • Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας – εν προκειμένω Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 -πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

Κριτήρια επιλογής 

 • Ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος και η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
 • Η επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (και εάν είναι σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ).
 • Η ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου.
 • Οι συστατικές επιστολές, οι οποίες αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης.
 • Η γενικότερη παρουσία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη.

Κόστος προγράμματος

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 2.800€ και καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις. Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων. Απονέμονται όμως υποτροφίες συνολικού ύψους 3.000€, (1.000€ ανά ειδίκευση του Π.Μ.Σ.), στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες με την βέλτιστη απόδοση.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΠαΠειΑπαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αίτηση υποψηφιότητας που θα συνοδεύεται από κείμενο μίας σελίδας στο οποίο θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα του/της υποψηφίου/ας για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου που έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται και η υποβολή βεβαίωσης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με το βαθμό πτυχίου.
 • Αντίτυπο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εφόσον εκπονήθηκε), σε ψηφιακή μορφή.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται επιπλέον βεβαίωση Ελληνομάθειας από πιστοποιημένο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
 • Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύθηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών (εφόσον υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά τυχόν επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε συναφή με το ΠΜΣ αντικείμενα.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές. Τα στοιχεία των συντακτών των συστατικών επιστολών (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ.) δηλώνονται υποχρεωτικά από τον/την κάθε υποψήφιο/α στο σύστημα «ΝΑΥΤΙΛΟΣ». Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν από τους συντάκτες τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του ΠΜΣ (culturaltec.msc@aegean.gr).
 • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!