Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μεταπτυχιακό στην οικονομική και διοίκηση για Μηχανικούς

της Βάσως Κοκοβάκη

Γενικές Πληροφορίες:

Το παρόν ΠΜΣ, «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (Ο.ΔΙ.Μ) θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα εισαχθούν σε αυτό έως 60 φοιτητές. Συγκεκριμένα, θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με επιχειρηματικές δράσεις, με την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, καθώς και με τη βέλτιστη διαχείριση των υπηρεσιών με γνώμονα το κόστος, τη διάρκεια αλλά και τους πόρους. Διαθέτει τρεις κατευθύνσεις, τη Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering), τη Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering), και τη Διοίκηση και Οικονομία Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων,  οι οποίες θα λειτουργήσουν βέβαια κατόπιν του ενδιαφέροντος των υποψηφίων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε εννέα συνολικά μαθήματα καθώς και να διεξάγουν τη διπλωματική τους εργασία προκειμένου να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους. Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν μέσω μικτής διαδικασίας, θα υπάρχει δηλαδή τόσο σύγχρονη διδασκαλία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας όσο και δια ζώσης διαλέξεις. Οι εξετάσεις θα λαμβάνουν χώρα στην Έδρα του Τμήματος.

Δίδακτρα-Υποτροφίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα ενημερωθούν εξαρχής για τις ημερομηνίες και τα ποσά τα οποία οφείλουν να καταβάλλουν, όπως προβλέπεται μάλιστα από  το Ν. 4485/17. Το ποσό ανέρχεται συνολικά στα 3.600 ευρώ και πιο συγκεκριμένα τα 600 εξ αυτών δίδονται κατά την εγγραφή, ενώ τα υπόλοιπα δίδακτρα σε τρεις δόσεις των 1.000 ευρώ. Επιπλέον, το ίδρυμα σε συνάρτηση με τους νόμους και τους κανονισμούς παρέχει τόσο υποτροφίες, βραβεία, και χρηματοδότηση για επιστημονικά συνέδρια, όσο και δωρεάν σίτιση και στέγαση.

Προϋποθέσεις

Όπως αναφέρει το άρθρο 34 του Ν. 4485/17, απαιτείται πτυχίο το οποίο να πιστοποιεί την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σπουδών. Αναγκαία κρίνεται επίσης η ευχέρεια στη χρήση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Κριτήρια Επιλογής

 • ΕΙΔΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (30%): Με σειρά προτεραιότητας: Μηχανικοί Α.Ε.Ι πενταετούς φοίτησης, απόφοιτοι Α.Ε.Ι θετικών/οικονομικών σχολών, απόφοιτοι ποικίλλων Α.Ε.Ι σχετικών με το αντικείμενο / Ο.ΔΙ.Μ και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι
 • ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (20%): Επίδοση στα μαθήματα τα οποία είναι συναφή με το αντικείμενο, διάστημα που χρειάστηκε για τη λήψη του πτυχίου καθώς και βαθμολογία διπλωματικής εργασίας
 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (30%): Περαιτέρω γνώσεις, διπλώματα ξένων γλωσσών, ήθος και χαρακτήρας υποψηφίου
 • ΕΜΠΕΙΡΙΑ (20%): Επαγγελματική τριβή υποψηφίου με το εν λόγω αντικείμενο
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ (+10%): Η επιτροπή θα κρίνει την εγκυρότητα του ενδεχόμενου ερευνητικού έργου

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» (https://nautilus.aegean.gr/)
 • Βιογραφικό το οποίο να συνοδεύεται από δύο ή και περισσότερες συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεων)
 • Φωτογραφία (1)
 • Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2
 • Ό,τι άλλο κρίνει ο υποψήφιος πως η επιτροπή οφείλει να αξιολογήσει συμπληρωματικά

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021 έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021. Αναφορικά με διευκρινήσεις για τη συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος περί του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2271035422 και 2271035402 (09:00-16:00), είτε ηλεκτρονικά odim_gram@chios.aegean.gr και http://odim.aegean.gr/.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!