παμακ επιστήμες της αγωγής

ΠΑΜΑΚ: MSc σε Επιστήμες της Αγωγής

της Γιολάντας Τσαβδάρη

Συγκεκριμένα το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δημοσίευσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σχετικά με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή». Το πρόγραμμα αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και διακρίνεται σε δύο ειδικεύσεις.

 1. Εκπαίδευση Ενηλίκων
 2. Ειδική Αγωγή

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από 01/06/2021 έως 30/06/2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • ενηλίκωνΑίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην αίτηση θα πρέπει να δηλωθεί και η ειδίκευση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος.
 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών, νόμιμα επικυρωμένο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού (υποχρεωτικό για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις) συμπεριλαμβανομένων όλων των πιστοποιητικών τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση (Γ1/Γ2) μίας από τις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Όσα πιστοποιητικά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ λαμβάνονται υπόψη ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου « πολύ καλή».
 • Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Στην περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών είναι απαραίτητο το πτυχίο ελληνικής γλωσσομάθειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.
 • Σε περίπτωση υποψηφίου με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της αναπηρίας ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα δικαιολογητικά αφορούν στις σχετικές γνωματεύσεις/πιστοποιήσεις από τους αρμοδίους κρατικούς φορείς.

Βασικά κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των φοιτητών αντιστοιχίζονται με μονάδες με τον εξής τρόπο:

 • Βαθμός πτυχίου έως 20 μονάδες (δηλαδή βαθμός πτυχίου επί 2)
 • Η συνολική βαθμολογία γραπτών εξετάσεων είναι 80 ενώ κάθε εξεταζόμενα μάθημα βαθμολογείται από 0 έως 20 βαθμούς.
 • Η βάση για κάθε μάθημα είναι το 10.
 • Ως επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 20 μονάδες και τουλάχιστον 10 σε κάθε μάθημα ξεχωριστά.
 • Ο γενικός βαθμός επίδοσης που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα πολλαπλασιάζεται επί 2.
 • Ο ανώτερος βαθμός που μπορεί ένας υποψήφιος να συγκεντρώσει ανέρχεται στους 100.

Επιπλέον πληροφορίες

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών θα δεχτεί 60 φοιτητές (30 ανά κατεύθυνση) οι οποίοι δεν καλούνται να καταβάλουν δίδακτρα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού του Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ. (ν. 4485/2017, άρθρο 34).

Πιο συγκεκριμένα δεκτοί γίνονται

 • Πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας
 • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διεξάγονται με γραπτό τρόπο και διαχωρίζονται ανάλογα με την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος.

Ειδίκευση «Εκπαίδευση Ενηλίκων»: Εκπαίδευση ενηλίκων, Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Ειδίκευση «Ειδική Αγωγή»: Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Οι ενδιαφερόμενου μπορούν να εντοπίσουν την εξεταστέα ύλη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο σύνδεσμο για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι γραπτές εξετάσεις θα λάβουν χώρα στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2021. Περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν το πρόγραμμα αλλά και τυχόν αλλαγές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ταχυδρομικά, με ημερομηνία σφραγίδας αποστολής μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία του ορισθέντος διαστήματος, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»

Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Γραφείο 422, κτίριο ΓΔ, 4ος όροφος

(Θυρίδα 190)

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!