ΠΑΔΑ: PhD στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

της Γιώτας Γεροντίδου

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει θέσεις  Υποψήφιων Διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Τμήματος, στα παρακάτω επιστημονικά αντικείμενα:

 • Στρατηγικές Ανάπτυξης Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Χρηματοδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τουριστικές Επενδύσεις , Χρήσεις Γης και Αξίες Ακινήτων
 • Ο ρόλος των χωρικών πολιτικών στην τουριστική ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός τουριστικού προορισμού και τοπική διακυβέρνηση στον τουρισμό
 • Σχεδιασμός τουριστικών καταλυμάτων. Παράμετροι σχεδιασμού και σύγχρονες τάσεις
 • Διαχείριση πόρων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στον τουρισμό
 • Αστικός τουρισμός και ζητήματα διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης σε αστικούς προορισμού.

Λίγα Λόγια για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρόλη την πρόσφατη ίδρυσή του (2018), προέρχεται από τρία δυναμικά ιδρύματα εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής. Το ΤΕΙ Αθήνας, το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,  συνέβαλαν καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας.

Επενδύει στους ανθρώπους μέσα από την συνδιαμόρφωση με την ακαδημαϊκή κοινότητα συστήματος αξιών, εμπιστοσύνης, σταθερότητας και αξιοπιστίας. Δίνονται ίσες ευκαιρίες και εφαρμόζεται  αξιοκρατία, αλλά και λογοδοσία του Πανεπιστημίου προς την κοινωνία. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε την ένταση προσπαθειών σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας και ακαδημαϊκού κοσμοπολιτισμού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά  στον ιστότοπο της γραμματείας του τμήματος (tourism@uniwa.gr) έως 16/3/2021 τα παρακάτω:

 1. Αίτηση. Ο υποψήφιος συμπληρώνει σχετική αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, οι σπουδές του, ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής, ο προτεινόμενος ως Επιβλέπων και η γλώσσα συγγραφής της διατριβής.
 2. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο να περιέχει τουλάχιστον τα εξής: Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής το οποίο ή να ταυτίζεται με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα ή να τα εξειδικεύει, περιγραφή του σκοπού και των στόχων της Διδακτορικής Διατριβής, περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα και ενδεικτική βιβλιογραφία.
 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.
 7. Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό, β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
 8. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί, ότι μπορεί, να ενισχύσει την υποψηφιότητά του (όπως συστατικές επιστολές κ.α.)

Επισημαίνεται ότι το  Τμήμα δεν είναι υποχρεωμένο να καλύψει τις προκηρυσσόμενες θέσεις εφόσον κριθεί ότι δεν βρέθηκαν κατάλληλοι υποψήφιοι.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!