ΠΑΔΑ: ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο 

της Έλενας Χαβαλεδάκη

Γενικές Διατάξεις

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας οργανώνει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 (ΦΕΚ 4060/B/22/9/2020) αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με Ελληνικό τίτλο «ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο» ή αγγλικό τίτλο «ANIMATION» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/4.8.2017.

Αντικείμενο και Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών πάνω σε ζητήματα ανάπτυξης υψηλού επιπέδου επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις επιστήμες ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ και την αξιοποίηση των τεχνικών του animation και των αρχών της οπτικής επικοινωνίας, του σχεδιασμού και της σύνθεσης στην ανάπτυξη και εφαρμογή των ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ PROJECTS με καλές πρακτικές ενεργητικής μάθησης.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

 • στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε αποφοίτους Σχολών Καλλιτεχνικών Σπουδών, Σχολών Πληροφορικής και Προγραμμάτων Κατάρτισης.
 • στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς και της έρευνας.
 • στην ενεργητική μάθηση των φοιτητών μέσω θεωριών που υλοποιούνται με τη βοήθεια καινοτόμων μαθησιακών τεχνολογιών και με την αξιοποίηση των αρχών της οπτικής επικοινωνίας και του σχεδιασμού, στην τέχνη του animation και της κινηματογραφικής γλώσσας.

Πιο συγκεκριμένα στόχος του Π.Μ.Σ. είναι:

 • η θεωρητική πρακτική γνώση στον τομέα του animation και των ψηφιακών κινηματογραφικών μέσων.
 • η οριοθέτηση των δυνατοτήτων διάδρασης που δίνονται μέσω του animation και των ψηφιακών δημιουργικών εργαλείων στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
 • η διερεύνηση και η ανάπτυξη, μέσω του animation, σε πολλαπλές εφαρμογές, υιοθετώντας καλές πρακτικές ενεργητικής μάθησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., οι απόφοιτοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους είτε στην αγορά εργασίας είτε συνεχίζοντας στον ακαδημαϊκό χώρο, στελεχώνοντας ερευνητικές ομάδες, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου.

Ποιοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. «ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο» απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι στοχεύουν να αποκτήσουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση, πρακτικές δεξιότητες, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και της έρευνας και στη δημιουργία πολλαπλών ψηφιακών εργαλείων και κινηματογραφικών εφαρμογών στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Χρονική Διάρκεια και Πρόγραμμα Σπουδών

Η συνολική διάρκεια σπουδών εκτείνεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης και  περιλαμβάνουν διδακτική, εργαστηριακή και ερευνητική απασχόληση των φοιτητών. Στα δύο πρώτα εξάμηνα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS και κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική ή αγγλική, σε περίπτωση εισαγωγής ξενόγλωσσων φοιτητών.

Επιπρόσθετα, η γλώσσα γραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική, ωστόσο υπάρχει δυνατότητα εκπόνησής της στην αγγλική, έπειτα από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή και έγκρισή της από την Συντονιστική Επιτροπή.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά δια ζώσης, με μεθόδους μικτής μάθησης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης) η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνόλου των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 30 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τΑ΄) ή ως ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης  για το Π.Μ.Σ. ορίζονται στις 3.000 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Με την αποδοχή στο πρόγραμμα, ο κάθε φοιτητές/τρια υποχρεούται να καταβάλει την πρώτη δόση ύψους 1000 ευρώ. Σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων την προβλεπόμενη ημερολογιακά περίοδο, ο/η φοιτητής/τρια δε δύναται να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, μετά την πληρωμή της δόσης, δεν παρακολουθήσει τα μαθήματα του προγράμματος, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1).

Δικαιολογητικά και Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο και αίτηση ηλεκτρονικά στο email στο ma.animation@uniwa.gr από 19/12/2022 έως και 06/02/2023. Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2023.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, νομίμως επικυρωμένα.
 4. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτικές, εάν υπάρχουν.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Δύο συστατικές επιστολές προερχόμενες είτε από καθηγητή τους, είτε από εργοδότη.
 9. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως 500 λέξεις, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.
 10. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Β2 Αγγλικής), όπως περιγράφονται στον κανονισμό, ή αντίστοιχα πιστοποιητικά για οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα που ομιλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται:

1) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου του κάθε υποψηφίου και
2) στην συνέντευξη.

Η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου γίνεται στην Διεύθυνση Γραμματείας Π.Μ.Σ. «ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο», Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Κτίριο Κ8, Γραφείο Γραμματείας Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (ισόγειο). Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω.
Αγ. Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω
Τηλ: 210 5385466 / 6977963341 (υπεύθυνη κ. Ελένη Μούρη). Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ και να διαβάσουν την σχετική Προκήρυξη.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!